Archive for the ‘Times of Malta’ Category

 • KONTINENT IEĦOR

  Angela flimkien ma' huha fl-Awstralja“F’żogħżiti l-Awstralja kienet meqjusa bħala dinja tal-ħolm, dinja ta’ opportunitajiet li ma kellniex f’pajjiżna. Ironikament it-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija nissel problema ta’ qgħad kbir fil-gżejjer Maltin u speċjalment iż-żgħażagħ bdew jaħarquhom saqajhom biex jitilqu minn fuq din l-art ħalli jfittxu xortihom x’imkien ieħor. Jien kont waħda minn dawk iż-żgħażagħ li flimkien ma’ żewġ ħuti erħejnielha lejn dan il-kontinent b’sens qawwi ta’ avventura. Imma ġaladarba sibt ruħi hemm irrealizzajt x’kont napprezza tassew f’ħajti u dan kollu kien qiegħed f’art twelidi.”

  Trabbejt nisma’ dawn ir-rakkonti t’ommi Angela Busuttil peress li spiss kienet issemmi ż-żminijiet li għexet fl-Awstralja. Barra minn hekk, minħabba li wieħed minn ħutha kien għadu jgħix hemmhekk, mhux darba u tnejn li n-nanna Fortunata Abela u z-zija Gracie Cilia talbuni biex niktbilhom xi ittra ħalli jibgħatuhielu. Niftakar li kienu ittri li kollha jibdew l-istess “Għażiż Ġużeppi, Vera u t-tfal, nispera li tinsabu tajbin bħal kif ninsabu aħna għall-grazzja t’Alla”.

  Kont tgħallimt nikteb l-introduzzjoni bl-amment u kont nitbissem meta nara li dejjem kienu jiktbulu l-istess ħaġa. Il-bqija tal-ittri kienu jikkonsistu f’dak li jkunu għaddew minnu matul dawk l-aħħar ġimgħat jew dwar xi ħaġa li kienu beħsiebhom jagħmlu. Ta’ tifla li kont, ftit stajt napprezza dawk l-ittri ripetittivi. Kellhom jgħaddu ħafna snin qabel fhimt kemm kienu jfissru għalihom dawk il-karti ċelesti li kont niktbilhom l-ittri fuqhom u għaliex kienu jistennew ir-risposti tagħhom tant b’ħerqa. Ir-raġuni kienet dejjem spjegata ċara fir-rakkonti t’ommi. Imma kultant jekk ma ġġarrabx, għajnejk ma jinfetħux. Illum li jiena sirt omm u li s-snin gerrbu fuq ommi wkoll, kapaċi nixtarr aktar.

  Guzeppi Abela fl-Awstralja“Kien ħija l-kbir Ġużeppi li beda jħeġġiġna biex immorru l-Awstralja. Hu kien diġà miżżewweġ u kellu l-familja tiegħu. Jien kien għad kelli 17 il-sena, ommi ma riditnix immur, u missieri ma ried jagħti b’xejn il-kunsens tiegħu biex insiefer. Imma meta għalaqt it-18 il-sena, Ġużeppi rnexxielu jikkonvinċi lil missieri li kien ser jieħu ħsiebi hu. Wegħdu li ser iġib ruħu daqs li kieku kien it-tieni missier tiegħi u kelmtu żammha għax id-dixxiplina tiegħu kienet iebsa mhux ħażin!”

  “Bilkemm niftakar kif saru l-preparazzjonijiet bil-ġenn li kelli biex nitlaq. Bsart li ser nimmissja lill-ġenituri tiegħi u lil ħuti l-oħra. Imma ta’ żagħżugħa li kont neħħejt dawk il-ħsibijiet minn quddiem għajnejja u minflok intfajt noħlom dwar dik l-opportunità sabiħa li ngħix u naħdem f’pajjiż ieħor. Dakinhar li tlaqna biex nibdew dan il-vjaġġ, ommi għafsitni magħha u reġgħet qaltli li ma xtaqitnix immur. Il-ħsieb tal-firda minni kien diġà qed ikiddha iżda meta ratni konvinta biex insiefer, talbitni biex ma ninsihiex u biex ma nibqax hemm. Madanakollu jien moħħi kien biss f’dak il-vapur sabiħ li kien qed jistenniena biex jeħodna lejn l-Awstralja.”

  “Għal dan il-vjaġġ konna jiena, ħija Indrì u ħija Ġużeppi bil-familja tiegħu. Morna b’vapur lussuż, l-Angelina Lauro. Il-kmamar kienu spazzjużi u komdi. Ħallasna biss Lm10 kull wieħed biex vjaġġajna għal xahar sħiħ fuqu. Kien hemm ħafna Maltin oħra u kollha konna stmati tajjeb ħafna. Il-vjaġġ kien interessanti u pjaċevoli sakemm wasalna f’Port Said fil-Baħar l-Aħmar u nqbadna f’maltemp kbir. F’daqqa waħda kollox beda jitkaxkar ‘l hawn u ‘l hemm: l-imwejjed, is-siġġijiet, is-sodod. Tal-biża’! Ħafna mill-passiġġieri kellhom jingħataw il-mediċini għax ħassewhom ma jifilħux. Lili kieku m’għamilli xejn il-baħar imma ħassejtni tterrorizzata. Wara dakinhar bosta kienu b’qalbhom imtaqtqa kif ser naslu l-Awstralja għax il-vjaġġ donnu ma ried jispiċċa qatt! Niftakar li l-klieb il-baħar baqgħu jsegwuna matul il-vjaġġ kollu, dejjem jistennew lill-ħaddiema ta’ fuq il-vapur biex jarmu l-fdalijiet tal-ikel fil-baħar.”

  Angela - ritratt tal-passaport ghall-Awstralja“Malli wasalna Melbourne laqagħna temp imsaħħab u xejn ma ħadt grazzja mal-post. Xi ħbieb li kienu qed jistennewna ħaduna Adelaide li kien jumejn bogħod bil-karozza. Hemmhekk għamilna ftit taż-żmien. Kien post kwiet u ma tantx kien hemm xogħol. Tlaqna u morna Sydney, niġru minn xogħol għall-ieħor. Niftakar li l-ewwel darba li mort għax-xogħol, tlajt fi tren u marret għajni bija, u t-tren baqgħet sejra bija f’post ieħor. Tgħidx kemm bżajt meta stenbaħt u ma kontx naf x’se naqbad nagħmel. Tinkwieta għax la ma tkunx taf il-post, ma tafx ma’ min tista’ tiltaqa’. Ħdimt f’żewġ fabbriki imma ma nista’ ninsa qatt kemm laqgħuni b’mod sabiħ fl-ewwel fabbrika li dħalt fiha. Kont ilni naħdem hemm ftit ġranet biss u hekk kif skoprew li kont għadni kif għalaqt it-18 il-sena għamluli surprise party u tgħidx kemm tawni rigali! Lanqas wara għaxar snin xogħol ma jagħmlulek hekk f’Malta!”

  “L-Awstralja kienet tgħaġġibni bil-kobor tagħha. Kienet sabiħa ħafna b’siġar twal u b’għelieqi spazzjużi u b’toroq li ma jispiċċaw qatt. Ġieli rajt ukoll xi annimali tal-post, l-aktar il-kangaroos kbar li mhux darba u tnejn fettlilhom jintasbu f’nofs ta’ triq u ma jkunu jridu jwarrbu b’xejn biex ngħaddu bil-karozza. Konna noqogħdu Greenacre fejn krejna dar pjuttost kbira. Ma tantx kien hemm Maltin. Kellna familja aboriġina fost il-ġirien tagħna u t-tfal tagħhom kienu jiġu jilgħabu magħna. Madwarna kienu joqgħodu nies minn kull pajjiż.”

  Angela ma' huha Guzeppi u l-familja tieghu“Kien hemm okkażżjonijiet fejn konna noħorġu xi ftit. Niftakar li ġieli morna naraw ir-wrestling. Kien ikollna l-ġellied favorit tagħna u erħilna ngħajjtu kemm nifilħu meta jibda jaqla’ xi daqqtejn sew mingħand l-ieħor. Konna nidħlu b’vuċi tajba u noħorġu maħnuqin imma konna nieħdu gost. Dejjem bqajt bil-kurżità jekk kienux ikunu qed jiġġieldu veru jew le. Tant kienu jaqilgħu li ma stajtx nemmen li kienu jagħtu bis-serjetà!”

  “Il-kobor tal-post kien jaqtgħalna qalbna biex nimirħu ‘l bogħod. U l-biċċa l-kbira minn ħajjitna kienet iddedikata biss għax-xogħol. Agħar minn hekk, ommna spiss kienet tibgħatilna l-ittri jew xi casette irrekordjatha bil-vuċi tagħha fejn kienet twissina biex noqogħdu attenti ħalli ma nweġġgħux u b’mod speċjali, biex ma niżżewġux hemmhekk. “Fittxu ejjew ‘l hawn, ejjew lura,” kienet dejjem tirrepeti. Kemm tiflaħ tisma’ kliem bħal dan?”

  “Ma domnix ma bdejna niddejqu u nixxenqu biex nirritornaw lejn pajjiżna fejn fiċ-ċokon tiegħu kellna dak kollu li ridna. Il-problema kienet li għalkemm biex morna l-Awstralja kellna nħallsu biss Lm10 kull wieħed, biex naqbdu vapur lura lejn Malta l-prezz kien Lm250 kull ras. Għamilna sentejn u nofs ngħixu hemm sakemm irnexxielna nfaddlu biżżejjed flus għalina kollha. Ġejna lura Malta bil-vapur Achille Lauro u mill-ġdid domna xahar nivvjaġġaw.”

  Mix-xellug - Fiona Vella, Angela Busuttil, Fortunata Abela - Copy“Kont kuntenta li rajt pajjiż ieħor imma ddispjaċini ħafna li tlaqt il-familja tiegħi. Ħadt ir-ruħ hekk kif wasalna lura Malta u rajthom kollha qawwijin u sħaħ. Tgħidx kemm għannaqthom u kien f’dak il-ħin li rrealizzajt kemm kont immissjajthom. “Ma nerġax nitla’ ma. Ma nerġax nitilqek,” wegħedt lil ommi hekk kif għafastha miegħi. U kelmti żammejtha.”

  Wara xi snin, ħuha Ġużeppi reġa’ tela’ l-Awstralja bil-familja tiegħu fejn dam għal żmien twil sakemm eventwalment, ta’ età kbira rritorna Malta. Illum m’għadnix nikteb l-ittri fuq il-karti ċelesti. In-nanna, iz-zija u z-ziju ħallewna u issa fadal biss il-memorja tagħhom.

  (Dan l-artiklu ġie ppubblikat fis-Senior Times li ħareġ mal-ġurnal The Times of Malta tas-17 ta’ Novembru 2017)

  2017.11.17 / no responses / Category: Times of Malta

 • Walk this way

  When there is such a wide selection of travel destinations, why should one opt to go on a pilgrimage?

  Furelos“I did ask that question to myself on the first day of my Camino,” revealed Matthias Ebejer. “The walk to Santiago de Compostela in northwest Spain is not a travel holiday like many others. It can be quite a shock for those who are not used to outdoor activities such as hiking, trekking or camping. On the other hand, it can prove to be pretty challenging to find the real meaning of it all if one is regularly accustomed to such adventures.”

  Matthias was definitely not one of the latter. He was enticed to go on this pilgrimage by his girlfriend Deborah since she had already experienced it together with her family.

  “It did not take her much to convince me. As I began to look for information about this walk, I realized that this was the perfect way to get to know Spain closely. Such a pilgrimage gives you the opportunity to walk from one village to another, crossing different regions, meeting all sorts of people and learning about their culture and the places’s history. It is also very interesting to observe the changing architectural styles, cuisine forms, and people’s mentalities as you move along the rural areas which turn into urban locations as you get closer to the final destination.”

  The Cathedral of Portomarin.As a historian specializing in the history of the Knights Hospitallers of the Order of St John, Matthias had a further motive to try out this pilgrimage.

  “The Order was established to provide care for the sick, poor or injured pilgrims who visited the Holy Land. Yet eventually, these knights were also protecting the Christian pilgrims who travelled the St James’ Way to Santiago de Compostela. They constructed cathedrals, monasteries and pilgrims’ hostels along the route, some of which still exist today, such as the Cathedral of Portomarin, my favourite stop along the Camino. Portomarin was originally a Hospitaller commandery, and it indicated the part of the walk which was guarded by the Knights of St John. Pilgrim museums located in the various villages and towns along the Camino are quite informative and inspiring. A number of them are found within small churches or large cathedrals but one can also visit private houses which used to belong to wealthy pilgrims who donated their dwellings to become museums.”

  SantiagoAlthough Santiago de Compostela has been associated with spirituality since olden times, it was the miraculous discovery of the remains of the apostle James in the ninth century in this area which made this Galician town so popular. These remains were buried in the site upon which the renowned cathedral of this town was later built.

  “The authenticity of this legend has often created disputes in the Catholic Church since there are those who have their doubts about who is really buried in the crypt of this cathedral. Nevertheless, I believe that such controversy is superfluous because independently of who is buried within the silver box that lies at the heart of this holy site, the ultimate goal of each pilgrim is to stop there and meditate about the journey made and to liberate oneself from the troubling baggage of problems that one has carried along in order to come out as a new person.”

  Thousands of pilgrims have walked this path for the last one thousand years and yet ‘the way’ is a very personal journey.

  Matthias and Deborah posing with the 100 km milestone on their first visit together in 2012.“I am a Catholic, however I am not a religious person. I must admit that my original aim for this walk was more based on cultural interest rather than a spiritual one. Yet such pilgrimages are full of surprises and my walk ended up giving me much more than that.”

  The origin of such pilgrimages was generally based on sacrifice and repentance from one’s sins. Nowadays, things have changed and the aim for such an experience depends on each individual.

  “This pilgrimage is not necessarily meant to be a sacrifice. One is not expected to suffer or to be in pain. I must say that today such a pilgrimage is more a reaction to that universal urge to leave the safety of home in order to find oneself. One has several options from where to start this pilgrimage and each have different levels of difficulties. The longest and most popular route is the Camino Francés which stretches 780 km from St. Jean-Pied-du-Port near Biarritz in France to Santiago.”

  Matthew has participated two times in the Camino. The first time was 213 kms long, leaving from Ponferrada in Spain and taking 9 days to finish. The second one was 100 kms long, being the minimum distance, leaving from Sarria and taking 5 days to arrive to Santiago de Compostela.

  A sheperd along the Camino.“Each time I went with a group of friends. The Camino we chose was not difficult and we walked about 20 to 25 kms daily. Friends provide good company and they also help you to go on whenever you might feel discouraged or tempted to stop. The walk was always deeply moving and enriching. Travelling on foot provides you with the leisure to look around you, to feel the earth beneath your feet, to breathe the fresh air and enjoy the various scents of the surrounding landscapes, and to listen to the sounds or relish the silence. It also presents you with those significant moments wherein you are walking alone thinking about your life, the decisions you made or are about to make, and the meaning of living itself. Although initially one might start this pilgrimage as a mere tourist, at the end of it one will recognize a considerable change in oneself.”

  During his research, Matthew discovered that even the kings of Spain participated in the Camino as part of an old tradition. Later on, during the walk he was informed that up to the present days, prisoners who have a good conduct are offered the opportunity to spend the last six months of their sentence walking the Camino with a guardian instead of spending them in prison.

  almost_there“You meet several people along this pilgrimage and you get the privilege to listen to their stories about why they chose to do this walk. Some of these narratives are very touching such as that of the Scandinavian eighty-year old man who had lost his wife some years before. As he walked part of the way with me, he told me how he had become very depressed by her death and had given up on life, waiting for his end to come soon. Then one day, he decided to stop mourning and to regain the joy of life again. After seeking help from a travel agency, he was recommended to try out the Camino and there he was seeking a way to turn a new page in his life.”

  One can choose the level of comfort and also the means how to do this pilgrimage. Hostels, hotels, restaurants, bars and shops are available all along the route which one can travel by walking, cycling, horse riding or even by car, although the latter does not count much.

  Sarria“When you decide which route you are going to take, you can buy a guidebook online and prepare your journey beforehand. These guidebooks will provide you with all the required information and also with recommendations where to stop. We used to start walking very early in the morning when it was still dark. After a 3km walk, we would stop to eat breakfast and then continue along the way for a further 17kms until we reached the next village or town, generally at around 12:30pm. We chose to rest at municipal hostels wherein we could take a shower, cook some food in the kitchen, wash our clothes and sleep in the dormitory for the price of 5 euros. Such an arrangement gave us the opportunity to visit the village or town in which we stopped or to eat a good meal at a restaurant whenever we felt like it.”

  “The secret is to travel as light as possible and to learn to live with the barest minimum. To cater for the changing weather, one should carry basic layering of clothing and everything should be waterproof. A first-aid kit which includes talc, cream against sores and adhesive bandages is a must. A torch is necessary to find the way in the dark. One must not forget to take any required medicine and also a medical prescription in case something happens to it. Ear plugs could be helpful when sleeping in dormitories. However one of the most important items is a comfortable and sturdy pair of shoes.”

  Credencial2One should definitely not do this pilgrimage without carrying a pilgrim passport or credencial along with him.

  “We obtained our credencial from the Curia of Madrid. This is a blank passport which one stamps along the way in order to confirm one’s participation in the pilgrimage. Many places are equipped with their unique Camino stamps along the route and we loved to go in search of the most appealing ones. When presented duly stamped at Santiago de Compostela, each pilgrim is given a certificate and a plenary indulgence. Eventually, this credencial becomes a very dear memento of this journey.”

  horse“Two other things which should be obtained before starting the walk is the pilgrims’ scallop shell and walking stick. We also placed a Maltese flag on our backpack and this was always a good conversation starter with other pilgrims. At the end of our pilgrimage, we made it a point to arrive in Santiago in time for the noon pilgrims’ mass where we received the blessing. Although we had walked for 20 kms, this experience was so uplifting and emotional that we felt no fatigue even though we had to stand up for an hour and a half as the cathedral was packed with people.”

  Matthew’s first pilgrimage ended at Finisterre and the second at La Coruna.

  The cross at Finisterre“Pilgrims used to walk another three to five days to reach the shores of Finisterre and Muxia, at the extreme point of Spain facing the Atlantic, the edge of the known world. There they would collect the scallop shells as a sign that they had walked the Camino. Legend has it that the body of St James was brought back from Jerusalem from these shores.”

  “At Finisterre there is the tradition to throw away the walking stick which has accompanied you along your pilgrimage into the sea and then burn some of your clothes. This symbolically means that you have walked the way, that you have searched for answers and found them, and that now you are leaving the pilgrim’s life behind in order to go on with your life.”

  (This article was published in the Travel Supplement issued with The Times of Malta dated 29th March 2017)

  2017.03.29 / no responses / Category: Times of Malta

 • A sea of profits

  A search through historical notarial deeds reveals how Maltese businesses exploited the cruel reality of war and slavery, maritime historian Dr Joan Abela tells Fiona Vella.

   

  joan abela“Even though there are people who might think that the human tragedy which we are experiencing today in the Mediterranean Sea may be something contemporary, in reality, the human element has always been an issue in this region,” Dr Joan Abela says as she refers me to some thick manuscripts that she had set aside at the Notarial Archives in Valletta.

  We had agreed to discuss the dreadful reality of slavery in the old days and these manuscripts are witness to this phenomenon which took place even in our islands.

  “Before the Knights of St John came to Malta in 1530, the Maltese Islands were already involved in the enslavement business and this was quite a legitimate affair at the time. People captured as slaves or captives were considered as commodities and their negotiations were regarded as valuable transactions, which when necessary, were also recorded in notarial deeds.”

  Dr Abela continued to inform me that in that era, the traffic of slaves occupied a prime place in the economic activity of maritime trade in the southern Mediterranean since it allowed the profitable exchange of monies and commodities.

  “Well aware of the strategic geographical location of Malta in the slave trade business, the Knights of St John established a strong infrastructure in order to attract more merchants and agents. Those who stopped at our islands would have been able to replenish their ships and to make use of the excellent and accomodating financial services which included the availability of notaries, agents, and money changers. Indeed, Braudel stated that Malta together with Livorno acted as a central hub for the slave trade.”

  One needed to have a special license to work as a corsair, otherwise he would be regarded as a pirate and could be hanged for capturing ships, cargo or people illegally.

  a sea of profits 1b“Since corsairing could render ample returns, people invested in it and received their respective shares from the bounty that the corsairs brought with them after they seized a ship. Investors consisted mainly of businessmen and knights. However, one would also find the Jerosolimitan Nuns of the Sovereign Military Hospitaller Order of St John which were located in St Ursula Street, Valletta, forming part of these investors. Their share was due to them for their role in praying for the safe return of the corsairs.”

  As Dr Abela began to indicate various episodes from the displayed manuscripts, she admitted that she was often very touched by what she read in those pages.

  “Obviously when one looks at history in a collective manner, one would say that there was this particular circumstance taking place during that period and that is it. Yet when one looks into these documents and starts reading a deed about an individual life, one starts empathizing with that person and many questions will come to mind. For example, I came upon a deed wherein a priest was selling a slave together with her son to a Genovese merchant on condition that the latter would baptise the child on that same day. The merchant agreed and the deal was made. When you read something like this, how can you help not wonder who this woman was and from where she had come?”

  Corsairing was a high risk job but if all went well, those involved could become rich overnight.

  “Men craved for the opportunity to become corsairs and at one point, there were so many men leaving their jobs to join corsair ships that the Maltese Universitas requested the King of Spain to restrain this because the island was at a loss with the local workforce.”

  “Not all the captured ships delivered the same profits. A galley of the Sultan which would have been filled with riches and fine cloth, would be precious but not without issues and trouble. Other ships would be carrying worthy cargo such as sugar or wheat. Nonetheless, it was the human cargo which was considered the most profitable.”

  Captured people could be sold as slaves or held as captives until they were ransomed.

  “The whole process for redemption was very complicated. These contracts unravel all this system including how the involved parties went about to assure the best positive outcome from their deal. An agent would be requested to act as an intermediary between one party and the other, taking responsibility to collect a deposit from the captive and then to take him to an agreed destination in order to collect the rest of the money from his relatives and then release him.”

  “In April 1558, a slave, Busert Bin Hahmet de Casar concluded the following agreement with his master Giuseppe Baldagno. Busert was transferred to Antonio de Banda from Messina who was a patrone of a ship belonging to Marco Antonio Delixandro, also from Messina. The ship was equipped to undertake a voyage to the Tripolitan fortress of Barbaria. Antonio was to conduct the slave to Tripoli, and from there retrieve 80 gold ducats which was the stipulated price for redemption. This amount was to be remitted either in their value in dinars or in oil, wool or leather goods which the Arabs sold inside the Tripolitan fortress, which goods would be exempt from duty. Busert promised to pay Giuseppe within twenty days of his arrival at the fortress, on condition that the patrone was not to let him disembark unless he received the said payment or its value in goods. Once arrived at destination, the slave would need to make the necessary connection with an intermediary in his own country who would be in a position to acquire the redemption money or goods for him. Once the sum was settled, the slave would become a free man, but if the sum was not paid, he was to return with the same ship and consigned back to his master Giuseppe.”

  a sea of profits 2bAt times, the Grand Master had to issue a safe conduct certificate to enemy ships so that they might transfer the captives to the Tripoli port.

  “One such case was when Turgut Reis captured the ship Catharinet and took all her load to Djerba in 1548. Following this unfortunate capture for the Christian side, the Knight Augustino Spagno was sent as an envoy to negotiate redemption of the captives and once prices were fixed, a Muslim ship carrying these captives was to sail to the Order’s port in Tripoli.”

  Interestingly, although being amid a Holy War against each other, this flourishing trade saw the collaboration and interaction between Christian and Muslim merchants.

  “The capture of slaves did not only translate itself into financial rewards but acted also as a means to strengthen commercial ties between the various ethnic subjects of the cross and the crescent. Both Muslim and Christian merchants exploited this cruel reality and at times, this exploitation was so excessive that appeals were made to the local authorities to annul what plaintiffs described as usurious agreements which desperate souls had been forced to endorse in return for their freedom.”

  “The Catholic Church strongly prohibited any compensation on loans, whether being related to business or not. Interest was regarded as usury and was not allowed. Often, this situation created shortages of cash money, especially after the Jewish community was expelled from the Maltese Islands in 1492. Nevertheless, there were numerous ways of circumventing this prohibition, such as through the difference quoted in the rate of exchange which would incorporate an agreed rate of interest or by paying the value in other goods.”

  Besides ransom agents, there were also those agents who were summoned in order to make arrangements for the purchase of slaves to be delivered to Malta. Gender, age, ethnicity and price were agreed beforehand to eliminate any possible claims for additional payment.

  “Although prices of slaves varied considerably, various studies indicate that the average selling price for a slave during the sixtenth century was in the region of 46 scudi. The acquisition of infidel slaves from Tripoli as a commodity for re-sale was one of the most profitable economic activities through which Malta registered a boom in her commerce.”

  The arrival of Napoleon in 1798 abolished slavery in Malta and yet from litigation cases found in the Tribunal proceedings, during the early British Period, it is clear that the island’s association with slavery would not be terminated by a simple legislative enactment.

  “And yet, back in the eighteenth century, people had already realized that the raiding system was over and that it was not feasible anymore. A new system based on lawful commerce and trade began to emerge; the Pinto stores being evidence of such change.”

  (This article was published in the Family Business Supplement issued with The Times of Malta dated 24 February 2017)

  2017.02.26 / no responses / Category: Times of Malta

 • Christmas inspiration

  the-sculpture-of-baby-jesus-at-il-muzew-tal-bambini-bkara-photo-fiona-vella-1Thousands of baby Jesus statues begged for my attention during a visit at Il-Mużew tal-Bambini in Birkirkara. However, I felt mostly intrigued by a particular terracotta figure which looked completely different from the rest. Its face had captivatingly unique features and the rest of the body was very life like. Yet it was only when I met its creator, sculptor Chris Ebejer, that I understood its real value, since that baby Jesus was not just a statue but a singular work of art.

  “My baby Jesus creations are not popular statues that are meant for domestic use or simply to act as a representation of the son of God. They have an added value because they are sculptures and not just statues,” explained Chris when I met him at his studio in Mqabba.

  “When I do such works, my aim is not only to reproduce the tenderness of a baby but also to relay an artistic style and a distinct message. Such art pieces are not restricted just to the Christmas season but they can be cherished all throughout the year due to their artistic significance.”

  An unfinished terracotta sculpture of a toddler Jesus lay waiting on a workbench. I couldn’t help noticing some subtle facial similarities between this work and the other one that I had viewed before. I was curious to know whether a sculptor would have a specific image in mind of how Jesus should be represented.

  “Before starting to work on something, an artist needs to have a vision of what he intends to create. One wouldn’t picture the exact image in mind but there would already be an idea of the shape, the composition, and the layout of the figure. Details will not be clear but each artist will subconsciously compose some particular features which are typical of his style.”

  “I must say that the facial features of this figure were inspired by those of my nephew. When he was a baby and later on a toddler, I studied closely his facial characteristics in order to explore the difference that exists between such a young face and that of an adult. For example, I observed that a toddler’s forehead is large when compared to the rest of the face, the upper lip is usually protruding, the cheeks are chubby and the neck is fleshy.”

  The sculpted figure of Jesus looked quite human and earthly and I wondered whether such work involved a spiritual process as well?

  “Whenever I am creating a sculpture, my foremost thought is always art. I am not motivated by any religious intentions and I do not aspire to encourage faith or to have people praying in front of my work. I have to admit that the subject is irrelevant to me.”

  Nonetheless, although creativity and originality are always his primary goals, Chris revealed that there is a limit on how much one can move out of the religious figures’ codified facial characteristics which our culture has learnt to decipher and expect.

  “No one has any idea how Jesus actually looked  like, neither as a baby or a child, nor as an adult. Indeed, both his face and the way in which he is represented have changed considerably along the centuries. The belief that some images such as the Veil of the Veronica and the Shroud of Turin could be historically authentic has influenced very much the present impression of Jesus’s face. Once such images are portrayed over and over again and are accepted by society, their characteristics become codified and this will help people to recognize immediately the figure of Jesus. Certainly, as an artist, there are ways and means of how to be creative when dealing with such a significant figure. However, one must know his limits so as not to come out with a profane work.”

  In earlier times, when art could reach out to people more than books, especially due to widespread illiteracy, the Catholic Church often used symbols within artistic works to deliver its messages.

  “There were various symbols that were portrayed with baby Jesus. In Botticelli’s artwork Madonna of the Pomegranate, Jesus is holding a pomegranate in representation of his suffering and resurrection. On the other hand, in the Madonna of the Carnation by Leonardo da Vinci, Jesus is reaching out to a carnation which is the symbol of Passion.”

  sculptor-chris-ebejer-in-his-studio-in-mqabba-photo-marthese-ebejerChris pointed out to his sculpture of toddler Jesus where he had also included such symbols.

  “Although in this sculpture, Jesus might look just like any child, there are a number of clues which will hint to the viewer that there is more to it than that. In fact, the child in sitting on a humble box draped in cloth in allusion to when the babies of ancient royal families were placed on thrones. The young figure is holding a miniature cross in his hand and three nails lie down beneath him on the ground. All these objects, together with the boy’s meditative expression as he looks far out beyond his tender age, create an effect which suggests  that the child is already seeing his mission for the future.”

  As he continues with some final touches on this latest sculpture, Chris reveals that the autumn and wintery seasons tend to inspire him to create new works.

  “I am deeply influenced by the change of seasons and by the transformation which they breed in the coloured landscape. Being from the rural village of Qrendi, I am very attracted to nature and my senses are intensely attuned to it.  As the leaves start turning orangey red, melting in with the aroma of wet brown soil and the liquorish scent of carobs, I feel stimulated to think about Christmas and the birth and life of Jesus, and it is mainly during this period when I come up with new ideas for works with religious themes. Moreover, the earlier approach of night during these days entices me to stay more indoors and this provides me with much more time to work.”

  A look at some of his finished works that were in his studio indicated that this sculptor had a particular preference to terracotta.

  “I do love working with terracotta as besides being a natural medium, it also has a pleasant warm colour. It is also more fluid and softer to handle than other materials and so it allows me to work in greater tranquillity. The fact that terracotta has been in use since ancient times enhances also in me that sublime feeling that by utilising this medium, I am helping to keep this traditional technique alive.”

  Apart from baby Jesus sculptures, during this season, Chris tends also to come out with new nativity creations.

  “Tenderness and the love for the family are the main messages imbued in these works.”

  (This article was published in Christmas Times magazine issued with The Times of Malta dated 8th December 2016)

  2016.12.09 / no responses / Category: Times of Malta

 • Safety at sea

  Although the sea may be perceived as a barrier, in ancient times, when no infrastructure existed on land, it was actually the medium which connected one country to another. Travelling on the sea had its own risks and so eventually the idea of insuring a ship and its cargo developed. Traces of the first arrangements between merchants date back to the Roman Period, starting from contracts of sea loans and evolving through the centuries into more complex marine insurances.

  Along their history, the Maltese Islands often formed part of important trade routes and therefore local merchants were soon involved in this sector of underwriting risks. A wealth of information related to this aspect is available in old documents which show the development of insurance that was offered against particular risks on the sea. Nonetheless, till now, the origins and progress of marine insurance in Malta have been given little attention.

  Dr Joan Abela with the Notarial Archives' manuscripts (Photo - Fiona Vella)A visit to the Notarial Archives in Valletta where I met historian Dr Joan Abela introduced me to this interesting theme. Always ready to divulge enticing narratives from the valuable sources of these archives, Abela prepared for me a distinguished selection of thick manuscripts in order to help me explore the fine details available within.

  “In antiquity, before marine insurance originated, a sea loan was the only means of transferring risks in maritime transport from the shipper to another person. This consisted of two partners, a traveling and a sedentary one, who pooled their capital in order to invest and share the risk together. With such an agreement, the travelling partner would have more money in hand to work with, whereas the sedentary one would be able to make a profit while staying on land to continue with his work and at the same time avoid the perils that existed out at sea,” explained Abela.

  By the Late Middle Ages, as Italian merchants, particularly from Genoa, continued to experiment on these issues of securing vessels and their cargo, marine insurance gradually began to replace this type of agreement.

  Sources in Notarial Archives related to local history of marine insurance (Photo - Fiona Vella)“Since marine insurance was still in its early stages of development, contracts did not adopt a uniform pattern, but varied considerably according to the exigencies of the contractors. Insurance contracts were usually categorized as Securitas by the notary, and were generally divided into two parts.”

  “The first section listed the insurers’ names and the guaranteed premium which was calculated according to the routes, the prevailing conditions along these routes, the type of cargo, and also the type of ship being used. It also covered the kind of information which was regarded as essential for such a contract, that is, the name of the persons insured, specific details regarding the ship which was to undertake the venture, and other specifications regarding the merchandise and its destination. The second part of the contract usually listed the obligations of the insurers, the rights of those insured, and the method of payment.”

  An invocation of God’s blessing (Photo - Fiona Vella)Abela guided me through the Latin elegant black ink scripture which dated to centuries ago. Interestingly, at the beginning of some contracts, prior to the insertion of the usual stereotyped clauses, notaries included an invocation of God’s blessing for a safe trip.

  Al nome De Dio bon viaggio et salvamento Amen’ started a contract dated May 1558.

  “Divinity was also cited in other parts of the contracts,” revealed Abela. “In fact, the listing of the perils was often preceded by the phrase che Dio non voglia.

  Abela noted also that although at the time, mariners had a great devotion for the Virgin Mary which is evident from ex-voto paintings, Her name and also the names of saints were not usually mentioned when appealing for such spiritual protection in between legal phrases. This contrasted with the names given to ships that were often named after the Madonna and various saints.

  “Indeed these manuscripts can shed light on various subject matters. Amongst the wide data available, one can note the different vessels that were used during the different periods, the names of these ships, the ports to which they travelled, the type of cargo that was carried, and the amount of money which was being insured on it.”

  Malta Insurance Company (Photo - Fiona Vella)“An insurance contract which was concluded on 4 April 1536 stated that the insurance policy covered a shipment of 18 cantari of spun cotton that was going to be loaded from Birgu and shipped to Licata on the fusta of Giacomo Bonnichi. This fusta was to be captained by Paolo Xuejl or by any other captain appointed in his stead, and was secured to travel to any port which may have been deemed necessary for the purpose of the expedition.”

  Interestingly, a clause in the above contract stated that although being insured, the captain was expected to act prudently and to behave as if he was not being offered this protection, in order not to compromise the safety of the merchandise.

  “Should any damage or loss occur to the insured goods, the insurers were usually expected to pay the amount insured without any objection within four months from the incident. Yet as we can see from some documents, such as the petition that was put forward by Nob. Giacomo Bonichi against Mag. Pietro Ros and Giovanni Exatopolo in relation to a contract enrolled in the acts of notary Vincenzo Bonaventura de Bonetiis in 1560, the clients were not always satisfied with the way in which claims were met.”

  Abela pointed out to a most interesting contract which referred to an insurance of a consigment of apothecary products for the Order’s Infirmary. The list of products acted almost as a showcase of those ingredients which the Hospitallers used in order to produce the required medicine for their patients.

  Document with signatures of Antonio Habell and Giuliano Lombardo (Photo - Fiona Vella)“Those who succeeded to establish themselves in this sector had to have great entrepreneurial skills since this business was still in its infancy and there were lots of risks which one had to deal with. Antonio Habell and Giuliano Lombardo were two of the earliest local entrepreneurs who besides being merchants and traders, they also offered marine insurance services, as may be noted in an insurance contract which they endorsed in respect of the safe consignment of a shipment of timber from Licata in 1558.”

  Abela lead me to the book Trade and Port Activity in Malta 1750-1800 (2000) by John Debono where one can find detailed research related to aspects of marine insurance.

  “As Debono elucidates, marine risks involved were numerous and included: inconsistency in the weather, the questionable conduct of a crew which was generally poorly and irregularly paid and usually comprised men who could not find work ashore, plundering or being taken as a slave by pirates, the unreliability of basic sea charts and portolani which only showed the depth of the water, and the perils that war brought with it.”

  Thick manuscript with information on marine insurance in Notarial Archives (1) (Photo - Fiona Vella)This study underlines also that initially, undewriters operated on an individual basis up to circa 1771, and those notaries which succeeded did very well financially. From an examination of insurance policies between September 1754 and August 1755 drawn up by notary Agostino Marchese, who at the time was most renowned with underwriters and insured, reveals that no less than 109 marine underwiters during that period insured a total sum of 686, 385 scudi against marine risks. However, by the 1770s individual undewriters were being replaced by insurance firms and in 1771, we see the establishment of the first insurance company in Malta.

  A few years later, the Maltese Islands were in a state of turmoil as they were briefly occupied by the French and this led to a total collapse of the whole local insurance system. A new chapter in this sector initiated with the beginning of the British rule.

  (This article was published in the Shipping and Logistics Supplement which was issued with the Times of Malta on 30th March 2016)

  2016.03.30 / no responses / Category: Times of Malta

 • Take me to church

  “ ‘They have hit our church!’ cried a man as he stumbled down in the tunnel which was located under the Mall Garden. We were huddling in there for shelter together with many other people as the bombs came down over Floriana,” reminisced Pawlu Piscopo who was eight at the time.

  Bombed St Publius' church (Photo provided by Pawlu Piscopo)“At this horrible news, my father grabbed me and my brother by the hand and took us out of the tunnel and over to the granaries where a very sad spectacle awaited us. St Publius’ Church had suffered a direct hit. Its dome was gone and the area was surrounded in rubble. Thirteen people who were taking cover in the church’s crypt were killed and eleven more were injured. That was the blackest moment in the history of the parish church of Floriana: April 28, 1942 at 7:50am.”

  After their house had been bombed, Pawlu’s family were allowed to take some respite in a large residence which today houses the Floriana Local Council. Yet for four years, they lived mostly underground in this tunnel which probably saved their lives. They took with them only a few belongings and the most cherished items, including a statue of St Publius which dated back to 1928 and used to adorn the model altar that his father had constructed at home.

  “Most families in Malta had a model of an altar or a miniature church at home at the time.  Unfortunately, many of these had to be abandoned during the war and a good number of them were destroyed when the houses were bombed.”

  The craft of church model-making had been introduced to our islands by the Knights of St John back in the 16th century, and therefore its knowledge was a distinct tradition. However the adversity of war ravaged even this precious memory until eventually this craft was almost completely forgotten.

  The entrance to Pawlu's model of St Publius' chucrh (Photo provided by Pawlu Piscopo)“After the war, people tried to get on with their lives as best as they could. Shops started to open again but those that used to sell miniature items with which to decorate our religious models, dwindled down to almost none. Nevertheless, the passion for model-making was much engrained in our family and when I bought a miniature structure made of four columns and a dome from a man who was leaving Malta to go to live in Australia, my father Carmelo was inspired to use it as the foundation for a model of St Publius’ church,” explained Pawlu.

  Carmelo was a very skilled carpenter. He would go from time to time to have a look at the church and then go back to his model and construct an exact copy of the section that he had seen.

  “He used the material which was handy at the time, mostly cardboard, wood and gypsum. I helped him out too in order to build the whole church which included ten altars. Eventually, this model reached a huge size of three by four metres and we could walk in it and look above at the beautiful dome,” Pawlu said proudly.

  Once his father grew old, Pawlu continued with the work on this church which they had started back in the early 1960s. As he embellished this model, the wish to set up a group for model-makers in order to share this passion with them, burnt within him.

  Pawlu Piscopo at the exhibition (Photo - Fiona Vella)“On February 26, 1986 which happenned to be the tenth anniversary of my father’s demise, I discussed this idea with two of my friends, Raphael Micallef and Tony Terribile, who were very interested in this sector. We all agreed to do something in order to revive this craft and we sent out adverts in the newspapers to announce the set up of this group which we called Għaqda Dilettanti Mudelli ta’ Knejjes (Church Modelling Society). We were very happy when we received a great response from enthusiastic individuals all over Malta. Soon, a commitee was formed and on March 1986, we organized the first exhibition during the first two weeks of Lent wherein the members displayed the works that they had.”

  It was certainly a great satisfaction to see this society thrive and grow along the years, always adding up new members of various ages. Today, around 400 members form part of this group which operates from its premises at 37, East Street, Valletta.

  John Paul Buhagiar Smith, one of the youngest members of the society, decorating his model-altar (Photo - Fiona Vella)“This year we are delighted to celebrate the 30th anniversary from the establishment of this society,” Pawlu said. “The annual exhibition has been taking place each year. Besides offering the opportunity to showcase our members’ works, this event has served to help our members and the public which visits it, to meditate during the Lent period and to prepare for the Easter celebrations.”

  A bi-monthly magazine, Il-Knisja Tiegħi (My Church), which was also initiated by Pawlu, is marking its 30th anniversary too. Members have been writing features in it related to different aspects of religious folklore, thereby kindling even further interest in model-making.

  Once again this year, the society has organized this exhibition which saw the participation of several of its members. Exhibits varied and included small to large statues of the passion of Christ and Easter, statues of Blessed Mary and several saints, models of altars, church facades and whole churches made of different materials.

  Detail from Pawlu's model dome (1) (Photo provided by Pawlu Piscopo)“I hope that I’ll have enough strength to exhibit my large model of St Publius’ church,” revealed Pawlu at one point. “It takes me four weeks to set it up on a large platform and to connect the miniature chandeliers and light fittings to electricity. I am getting old now and such work is very tiring.”

  Pawlu has been exhibiting this model in a building besides the Floriana Cathecism Museum for many years now, during the feast of St Publius which takes place two weeks after Easter.

  “Many people come to visit my model and they are fascinated with it. Tourists take photos besides it and they ask me how I managed to construct it section by section and yet making it look as a whole. I tell them that there are lifetimes of passion invested within it and that it is imbued with a blend of religious meaning and local traditional skills and creativity.”

  At 82 years, Pawlu is serene and thankful to see the society which he has founded together with his friends strengthen itself and adding members to it.

  “I just wish that it will continue to flourish for very long,” smiled Pawlu as he looked contentedly around him in order to appreciate the beautiful displayed works of the society’s members.

  (This article was published in the Easter Supplement which was issued with The Times of Malta dated 21st March 2016)

  2016.03.21 / no responses / Category: Times of Malta

 • To die for a piece of bread

  Although Carnival is generally associated with fun, exuberance and colour, it was sadness, tragedy and darkness which marked this festive season on 11th February 1823, after more than a hundred children died in Valletta. Details of this terrible tragedy are immortalized in black and white in the Malta Government Gazette of Friday, 14th February 1823 which is archived at the National Library of Malta in Valletta.

  Initially, news of this tragedy was recorded as a Government Notice in the Malta Government Gazette (No. 557) by Richard Plasket, Chief Secretary to Government, wherein he declared that an investigation was taking place in order to obtain any possible evidence regarding this fatal accident. A published report of these findings was later annexed as a Supplement (pp. 3391-2) to the same journal of 14th February 1823.

  In this long report, Plasket includes information that was provided to him by the Archbishop of Malta, persons examined before the Magistrates of Police which comprised both relatives of the victims and other individuals who were present during this incident, and also a medical report related to this case.

  The story in the journal (Photo - Fiona Vella)At the beginning of this statement, he furnishes a context for this mishap wherein he mentions that in those years, during the last days of the Carnival celebrations, it had become a tradition to gather a group of boys aged from 8 to 15, who came from the lower classes of Valletta and the Three Cities, to participate in a particular activity. In this event, children who opted to join were taken in a procession to Floriana or elsewhere, and after attending mass, they received some bread which was financed by the Government and other beneficiaries. The main aim of this activity was to protect the children by keeping them out of the riot and confusion of the Carnival that took place in the streets of these cities. The arrangement of this procession was under the responsibility of the Ecclesiastical Directors who taught Cathecism.

  Indeed, according to this tradition, on the 10th February 1823, some children were taken to attend mass at Floriana and were then accompanied to the Convent of the Minori Osservanti in Valletta (today known as the Convent of the Franciscans of St Mary of Jesus or Ta’ Ġieżu) where they were given bread without any difficulty or trouble. The same ritual was intended to take place the day after. Yet no one had any idea that a series of errors would eventually lead to such a great tragedy.

  Ta' Giezu Church in Valletta (Photo - Fiona Vella)Everything started according to plan on 11th February 1823. The children were gathered in a group and were taken to mass at Floriana. However, when the ceremony lasted an hour longer than usual, the children’s procession to the Convent in Valletta coincided with the end of the Carnival celebrations, when a great number of jubilant people were returning home. This led to the next blunder, as a number of adults and children who were passing by and who knew of this tradition, secretely mixed in with the other boys in order to share the bread which would be distributed.

  In line with the usual arrangement, these boys were to enter into a corridor of the Convent from the door of the vestry of the Church, and were to be let out through the opposite door of the Convent in St Ursula Street, where the bread was to be distributed. In order to prevent the boys who received their share from reentering to take a second helping of bread, it became customary to lock the door of the vestry. Yet this time, since the children were late, this door was left open for a longer time so that they could enter. As the sun was setting and darkness crept in, nobody realized that other men and boys who did not form part of the original group were entering too.

  Soon, the boys who were queuing in the corridor found themselves being pushed by these trespassers as they forced themselves in. The situation worsened when eventually the vestry door was closed as usual and the children were shoved further at the end of the corridor where a door stood half open so that no one could get back in a second time.

  That day was certainly ill-fated when further mistakes continued to occur. In fact, a lamp which was usually lit in the corridor was somehow put out, leaving the overcrowded area in total darkness. This confused the people even more and as they tried to push themselves forward in order to get out, the boys who were at the front fell down a flight of eight steps on top of each other, thereby blocking further the door which happenned to open inwards.

  Suddenly, both those who were distributing the bread and the Convent’s neighbours began to hear children shrieking out. They ran to give their assistance but a lot of time was wasted as they tried to open the two doors which led to the corridor in order to reach the people inside.

  Eventually, many children were taken out fainting but recovered soon. Others appeared lifeless but were brought to their senses some time afterwards. Regretfully, 110 boys from 8 to 15 years of age perished from suffocation when they were pressed together in such a small place or because they were trampled upon.

  Colonel Marquis Giuseppe De Piro (Photo provided by Marquis Nicholas De Piro)After investigating this accident, the Lieutenant Governor concluded that this was an unfortunate accident caused by the succession of errors mentioned above. Consequently, no one was accused for the death of these children since these acts were not done on purpose to harm them. In fact, Plasket commented that everyone had collaborated to assist these poor boys and even the victims’ relatives had allowed the police and the soldiers to work speedily and diligently in order to save as many children as possible. He insisted that were it not for this, the tragedy could have been much worse.

  As I followed further this narrative by focusing on the names mentioned in Plasket’s report, I succeeded to trace the Captain of the Malta Fencibles who led the soldiers during this tragic moment. It was his descendant, Marquis Nicholas De Piro who led me to see Colonel Marquis Giuseppe De Piro’s portrait which is located at Casa Rocca Piccola in Valletta.

  Sir George Whitmore's illustrationAn interesting discussion ensued between us during which the present Marquis informed me also about General Sir George Whitmore who headed the Royal Engineers’ detachment on Malta as its Colonel Commandant between 1811 and 1829. Whitmore had written about his experiences in Malta and had also produced some illustrations related to our islands. Interestingly, Marquis Nicholas De Piro was in possession of a copy of one of these ancient illustrations in the form of a very small slide, which showed some individuals being trampled upon by a group of other people. He wondered whether this slide could be portraying this misfortunate accident of the Carnival of 1823. Yet no children are included in this representation and so it is not clear whether it actually depicts this narrative.

  My research ended at Ta’ Ġieżu Church and I watched in silence the area where these children lost their lives. Sadness engulfed me when I climbed up the steps on my way back while pondering how these children could end in this way for a piece of bread.

  (This article was published in the Carnival Supplement issued with the Times of Malta dated 3rd February 2016)

  2016.02.03 / no responses / Category: Times of Malta

 • East meets West

  For many Western societies, the idea of health is the absence of disease.Yet this is not the case in China, where the aspect of health embodies a comprehensive system that focuses on a balanced lifestyle which is in harmony with nature. Evolving along thousands of years of experimentation and studies about health and longevity, the philosophy of traditional Chinese medicine is today imbued with an ancient wisdom that aims to heal and regenerate not only the body but also the mind and soul.

  From 1994, this ideology is being fostered locally by means of The Mediterranean Regional Centre for Traditional Chinese Medicine which is located in Kordin, Paola. Run by a Chinese medical team which changes every two years, this centre has been regularly registering a remarkable increase in Maltese people who attend to receive treatment.

  Dr Xu Jinhua“We are very satisfied with the Maltese people’s response to our services,” remarked Dr Xu Jinhua, the present director of the centre. “In fact, last week, we treated 100 patients.”

  Dr Xu is no new face in this centre since this is the second time that he has joined the Chinese medical team to work in Malta. He was here four years ago and yet he had to undergo again an eight-month preparation programme in Nanjing before coming to our country.

  His interpreter, Xiaoyan Sun, described how the team of four Chinese doctors, a chef and herself were required to attend to this outward training in order to be able to provide the best service in Malta.

  training“Apart from physical training, our preparation was concentrated on strengthening our ability to communicate in English and learning basic details about Maltese culture and religion. Moreover, all members of the group were familiarized with some general fundamental knowhow to enable us collaborate better. This included learning rudimental information about traditional Chinese medicine in order to be able to co-operate with the doctors, and also getting used to cook so that we could relieve our chef from time to time. Meanwhile, we were also prohibited from visiting home in order to get adjusted to the experience of living in another country, whilst at the same time the group became more like a family.”

  teamGenuine dedication and commitment is the order of the day as these four Chinese doctors, who are specialized in acupuncture, provide their services at this centre in Paola, at Mater Dei Hospital, and at Gozo General Hospital. Additionally, as Dr Xu revealed, this team was sent with a further task to set up a Chinese clinic at St Luke’s hospital.

  Diagnosis of traditional Chinese medicine practitioners vary considerably from that of Western doctors.

  “From our first glance at the patient, we get a good indication of what the client might be suffering from,” explained Dr Xu. “Immediate tell tale signs are evident in the way one walks, in one’s facial expression and posture, in the colour of the skin, and whether one is thin or fat. Furthermore, a person’s vitality shows through the brightness of the eyes, the colour of the lips, and the state of the hair.”

  acuIt was interesting to discover that much information is also obtained by looking closely at a person’s tongue since its colour, shape and coating reflects the condition of the internal organs.

  “Our investigation includes also auscultation which is done by listening to the patients’ voice, sounds of breathing, and coughing. In the old days, the diagnosis concerned also olfaction; that is smelling the odour of the patient. However today this is somewhat difficult since people use many perfumes and this hides the personal odour of individuals.”

  Even pulse-taking is different since the Chinese physician uses three fingers: the index finger to check the heart and lungs, the middle finger to listen to the liver, and the ring finger to test the kidney.

  “During this time, the doctor also discusses with the patient about his lifestyle, his diet, whether he practices some form of exercise and if he has any stressful atmosphere at home or at work. This practice takes place in order to see whether the patient is suffering from any sort of imbalance which is resulting in pain. For the treatment to be effective, it is very important that a good relationship is created between the patient and the doctor.”

  gardenAlong these twenty-one years, the treatments at this clinic were mainly focused on acupuncture and massage. Yet this year, Dr Xu is keen to introduce a further specialized treatment which involves the use of traditional Chinese herbs.

  “Chinese herbs are used widely in China. There is a vast selection of these herbs, and all have their own particular characteristics and qualities. Their utilization could offer various benefits to the Maltese people. However, till now, we are prohibited from importing these herbs to Malta to treat the locals with them.”

  Probably, this restriction is due to the fact that these herbs are alien to our Western doctors. Nonetheless, possibly the time has come to make a change.

  Current medical team during this year's Notte Bianca (Photo - Xiaojin Su)“Last year, I had the opportunity to meet Dr Konrad Mizzi, Minister for Energy and Health, whilst he was visiting some medicine colleges and hospitals in China. At the time, I was glad to see that he seemed very interested in these traditional Chinese herbs, particularly those relating to treat infertility.”

  “Should treatment with these herbs be allowed in Malta, a Chinese doctor specialised in this sector would be able to attend regularly in our centre in order to diagnose patients and provide treatment. I am aware that presently some people in Malta are using IVF treatment to tackle this issue. Yet in those cases where a couple does not have any problems with the organs themselves, traditional Chinese herbs might offer a less expensive and more reliable natural solution. I must say that in China we have a 70 to 80 per cent success rate for cases of infertility in such situations.”

  Dr Xu pointed out that other countries, such as America, have now introduced these methods and they are having very satisfactory results. That is why he is looking very much forward to meet Dr Mizzi in order to discuss further this opportunity.

  “If this treatment is made available in Malta, I am sure that many people will benefit from it. Maybe at first, people might be wary or doubtful whether a herb will really be effective. Nonetheless, once people will start obtaining positive results, others will surely follow, and we would be doing a great service to this country.”

   (This article was published in ‘Fitness, Nutrition and Well-Being’ Supplement issued with The Times of Malta dated 27th January 2016)

  2016.01.27 / 1 response / Category: Times of Malta

 • WALKING WITH THE DEAD

  “As soon as they saw us approaching with our horses, some shop owners hurried to close their doors in order to show us that we were not welcome,” remembered 74 year old, Alfred Mifsud. “This happenned mostly in the villages of Ħal-Kirkop and Safi, and in other areas of northern Malta. It was more a reaction to the sense of disgust which people felt towards our job rather than because of any superstitious fear that we could attract death to their doorstep. In fact, those who did let us in their shops to drink a cup of tea, had a number of reserved cups for us, since other clients would refuse to use them.”

  In the old days, it was hard to be an undertaker. Work started from the early hours, when it was still dark, as it took long to prepare the horses and the carriages, and then to drive to church. The deceased was placed in a coffin and was generally carried on the shoulder, from his house to the chapel or church where mass was celebrated in the early morning, so that those who attended, could go to work soon after. In the meantime, the undertakers would stay outside, waiting to carry the coffin to the cemetery.

  Albert and Alfred Mifsud at San Nikola Cemetery (Photo - Fiona Vella) (2)“By that time, after travelling the long road on a hard seat in the cold, we would be yearning for a cup of tea. Yet there were moments when where it not for the kindness of the church’s sacristan, we would be bound to wait for hours before we could drink something warm.”

  Certainly, this was a minor discomfort when considering what the rest of the job entailed.

  “People might think that undertakers will eventually get used to death and will become numb to the pain which it brings with it. However, they are definitely mistaken because we are often saddened by the suffering, especially when children are somehow involved. How can you remain indifferent when you see parents burying their child or when you hear the cry of the young ones when they see their mum or dad being hauled underground?”

  A shudder ran through me and I wondered how anyone could withstand to do such a job.

  “You learn to accept death as part of the circumstances of life and consider your job just like any other. You do your duty as best as you can in order to see that everything will run smoothly and that your client is served well.”

  When Alfred was twelve years old, he was already assisting his dad, who was also an undertaker, to prepare the deceased for burial. He also gave a hand to other undertakers by helping them out in cemeteries. Even as a child, this work did not upset him and he was never afraid of dead people or burial grounds.

  “Our family has been doing this work for more than a century now. It was Lukardu Pace, my father’s uncle, who started a career in this sector, by carrying the dead in funeral carriages. After he died in a traffic accident, my father Fidiel, who is now 93 years old, took over this job, and he introduced us in this work. Eventually it was only me who became a funeral carriage driver besides being an undertaker. However my brothers opened another business which is related to funerals.”

  As Alfred began to show me some old photographs of the different funeral carriages that were available at the time, I realized that although death does not differentiate between the rich and the poor, nonetheless, affluent persons still insisted to distinguish themselves from others until the very end.

  Albert and Alfred Mifsud at San Nikola Cemetery (Photo - Fiona Vella) (1)“Prosperous families used the carriage known as ‘tal-prima’ which was very elaborate and richly designed with golden sculpture. It was made of mahogany and it was drawn by four black horses that were adorned with feathers and an elegant pall. Then there was ‘tas-sekonda’ carriage which was made of cheaper painted wood and was accompanied by two black horses. A carriage painted in white and decorated with flowers was utilized to carry dead children and teenagers. In this case, the black horses were dressed with a white pall which was embellished with golden embroidery. ”

  Alas, there was no pomposity reserved for the destitute ones, especially if they had no family. The same thing applied to those who were in trouble with the Church.

  “In the past, the Church had a much greater influence on the Maltese society. One was expected to receive the holy communion at least once a year, and a ticket known as ‘bulettin’ was given to those who adhered to this regulation. Those who did not, were not considered as part of the Church, and if they died, they became known as ‘ta’ bla preċett’. No priest would accompany them for their burial, and obviously, no mass would be celebrated. They would simply be carried away in a carriage and were buried in a particular section in the cemetery which was reserved for such people. I remember my father narrating how in such cases, the families of the deceased would insist with him to go and collect the dead relative during the night so that the neighbours will not see what was happenning. Then he would go and wait behind the cemetry’s door in order to be the first to enter once it opens, and hasten the burial before other people are around.”

  Alfred remarked that the tradition to celebrate a funeral mass started from the 1970s. Before that period, the family would only organize a short function prior to the burial. In fact, during this time, he used to manage to attend to three or four burials in a day. This was not anymore possible, once funerals included also a longer mass.

  “Along my 50-year career, I have witnessed many changes with regards to funerals. Amongst these, I remember many instances where the deceased was accompanied not only by family and friends, but also by members of a religious confraternity. There were also those who paid nuns and orphans from convents of charity in order to attend to their funerals.”

  Interesting information kept pouring out as Alfred recalled his long experience in this work. Although happily married to Mary, he still reminisces the difficulty in his youth to find a partner, as many girls considered his work repulsive. Many years have passed from then on and the situation has somehow mitigated. However, Albert, his 29 year old son, who has followed his father’s career, told me that he had the same problem too.

  Undertakers Alfred and Albert Mifsud (Photo - Fiona Vella)“I have been fascinated by my father’s work since I was five. Somehow, I was never afraid to help him out in cemeteries and I preferred to be with him than to go to school. Yet, I can understand the discomfort that other people who are not involved in this sector might feel in these circumstances.”

  “By now, I have learnt to take everything in stride, even when I notice some people making superstitious signs at me or at our hearses. There are moments when people make it embarassingly evident that they are uncomfortable with my presence. I remember clearly a particular instance when a person was so perturbed when he saw me waiting behind him in a queue, that he refused to take the rest of the money from the salesgirl and ran out of the shop.”

  Just like his father, Albert admitted that when death is always on the order of the day, this job could engulf you with turmoil. Yet throughout these years, he was diligently coached by his father in order to learn how to protect himself from excessive grief, particularly by recognizing the significance of his work in alleviating this burden from the mourning family. Nevertheless, the fear of death is difficult to overcome, even when one faces it so many times.

  “Instead of helping you to take death lightly, probably this work might make you perceive the end in a more dreadful way, since you know clearly what awaits you,” Albert said as he smiled nervously.

  (This article was published in ‘Man Matters’ Supplement issued with The Times of Malta dated 19th December 2015)

  2015.12.19 / no responses / Category: Times of Malta

 • A Christmas Nursery

  Even as a young child, Paul Pace was very fond of baby Jesus statues. Probably because they reminded him of a number of significant familial moments. His grandma gave him a small wax statue of baby Jesus in order to ease down his sorrow after his father George had to leave for a long time to work with the Navy. On another occasion, his father surprised him when he bought him an expensive statue of baby Jesus that he had longed for, after he succeeded to win a lottery. Now, at 69, Paul owns a collection of more than 2000 of such statues which he has lovingly gathered in a museum that he called ‘Il-Mużew tal-Bambini’.

  DSCN1966His wife Mary shares his passion and she is always present to give him a hand in this museum which they have purchased together.

  “It is such a pleasure to see people getting emotional when they visit our museum. Some become very nostalgic as they remember their childhood. Others notice some statue which was similar to the one that their parents had, and they start recalling their memories. A number of visitors get inspired to buy a baby Jesus statue of their own, while some others decide to go home and search for their neglected antique statue which their grandma had left them,” Paul said.

  Since its inauguration in 2010, il-Mużew tal-Bambini has become quite renowned both with the local and the foreign public. Although it is available for viewing by appointment throughout the year, most of the visitors attend to this museum during the Christmas season.

  “There is always something new to see because we are continually adding to our collection. Even though by now, we have a problem with space, when we find a particular baby Jesus statue which we love, we just can’t help not to own it,” admitted Mary.

  Certainly, the museum is a wonder to behold. The provenance of the statues is worldwide, thereby providing a rich overview of the different cultures. Skin colour, facial characteristics, and posture of these statues vary accordingly.

  DSCN1949A delicate looking baby Jesus which was made in Malta, rests in a musical box and moves his eyes and hands.  A dark skinned baby Jesus made from wood in Tanzania looks exotic amongst the others.  A curly black-haired toddler Jesus, wearing the traditional costume of Perù, sits on a chair and weeps after stepping on a thorn, according to a local legend. A wooden statue from Betlehem shows Jesus as a boy dressed as a king and sitting on an elegant throne. A teenage Jesus from Atocia is also resting on a chair, but this time, he wears the clothes of a pilgrim and carries a rod. An intricately adorned statue of Jesus from Trapani is embellished with pomegranate for good luck.

  “Our interest in this aspect has led us to travel to countries which are related to the life of Jesus, and from which we knew that we could find such statues. Our visit to the Holy Land was an incredible experience which gave us the opportunity to walk in the same roads where Jesus lived. Moreover, it was an ideal country from where to acquire some beautiful statues for our collection,” remarked Paul.

  “When we visited Prague, we bought 42 different baby Jesus statues!” exclaimed Mary.

  DSCN1942They just had to, they explained, as they saw my startled reaction. This was because according to an old tradition, the statue of baby Jesus in Prague is dressed in different coloured clothes each day. Therefore, they were bound to purchase a number of statues which showed Jesus in several dresses. Nevertheless, not all the statues bought ended up in the museum, since some of these were presents for family members and friends.

  “Many of those who visit our museum are curious to know whether we can remember all our statues, which of course, we do. We can also recall all the places from where we have obtained these items. Each statue has an interesting story behind it and we love to share them with whoever’s interested to listen,” Paul said.

  I was all ears and I felt simply fascinated when their narrative started to pour in. One of these stories entailed how they managed to buy a statue of baby Jesus which belonged to St. Ġorġ Preca. Another was related to an excellent bargain which Mary made unknowingly, when she bought a statue for her husband for a low price, and then found out that it dated to the 18th century. I loved also the account relating to a particular container made of mica which was produced in Malta by a German prisoner of war during World War II, and was utilized to hold a statue of baby Jesus.

  DSCN19321“We have many antique statues but the oldest one that we know the date of goes back to 1730. The smallest statue is about 15mm long, whereas the largest one has a length of 80cms. The materials of these statues varies widely and include: stone, alabaster, marble, woods of different kinds, wax, ceramic, concrete, lava, straw, plastic, wool, and even bull’s horn,” Mary explained.

  Yet the strangest was yet to come…

  “One day, we had a statue which lost its synthetic hair and we decided to try to replace it with some hair of one of our daughters. The experiment succeeded and soon, we provided the hair to a number of other statues by trimming some hair from our other daughter and eventually also from that of our nephews,” smiled Paul as he pointed them out proudly.

  Each time that I observed the statues, I noticed a different one which I had not seen before. The collection looked literally endless, and yet each statue was unique. Whilst some of the statues showed simple features, mostly due to the artistic fashion of the time, others were quite elaborate and pretty. Yet there were also a number of outstanding characters which stood out from the rest.

  DSCN1937“The main aim of this museum is to share the sweetness of Christmas and the joy which is inherent in each statue of baby Jesus,” revealed the couple.

  However, this place offers much more than that since it nurtures love for one’s family, whilst it cherishes an appreciation for diversity. Undoubtedly, this collection is also an invaluable source for those who are interested to study the changes which took place along the years in the production of such precious artworks.

  Il-Mużew tal-Bambini which is located at 17, Triq Santa Tereża, Birkirkara, will be open for the public from Sunday, 13th December 2015 to Wednesday, 6th January 2016.

  Opening times: Monday to Saturday from 4:30pm – 8:00pm, Sundays and Public Holidays from 9:00am – noon and from 4:30pm – 8:00pm. For more information, one can call 21492111.

  (This article was published in CHRISTMAS TIMES Suppliment issued with The Times of Malta dated 8th December 2015)

  2015.12.08 / no responses / Category: Times of Malta