Posts Tagged ‘Malta’

 • KONTINENT IEĦOR

  Angela flimkien ma' huha fl-Awstralja“F’żogħżiti l-Awstralja kienet meqjusa bħala dinja tal-ħolm, dinja ta’ opportunitajiet li ma kellniex f’pajjiżna. Ironikament it-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija nissel problema ta’ qgħad kbir fil-gżejjer Maltin u speċjalment iż-żgħażagħ bdew jaħarquhom saqajhom biex jitilqu minn fuq din l-art ħalli jfittxu xortihom x’imkien ieħor. Jien kont waħda minn dawk iż-żgħażagħ li flimkien ma’ żewġ ħuti erħejnielha lejn dan il-kontinent b’sens qawwi ta’ avventura. Imma ġaladarba sibt ruħi hemm irrealizzajt x’kont napprezza tassew f’ħajti u dan kollu kien qiegħed f’art twelidi.”

  Trabbejt nisma’ dawn ir-rakkonti t’ommi Angela Busuttil peress li spiss kienet issemmi ż-żminijiet li għexet fl-Awstralja. Barra minn hekk, minħabba li wieħed minn ħutha kien għadu jgħix hemmhekk, mhux darba u tnejn li n-nanna Fortunata Abela u z-zija Gracie Cilia talbuni biex niktbilhom xi ittra ħalli jibgħatuhielu. Niftakar li kienu ittri li kollha jibdew l-istess “Għażiż Ġużeppi, Vera u t-tfal, nispera li tinsabu tajbin bħal kif ninsabu aħna għall-grazzja t’Alla”.

  Kont tgħallimt nikteb l-introduzzjoni bl-amment u kont nitbissem meta nara li dejjem kienu jiktbulu l-istess ħaġa. Il-bqija tal-ittri kienu jikkonsistu f’dak li jkunu għaddew minnu matul dawk l-aħħar ġimgħat jew dwar xi ħaġa li kienu beħsiebhom jagħmlu. Ta’ tifla li kont, ftit stajt napprezza dawk l-ittri ripetittivi. Kellhom jgħaddu ħafna snin qabel fhimt kemm kienu jfissru għalihom dawk il-karti ċelesti li kont niktbilhom l-ittri fuqhom u għaliex kienu jistennew ir-risposti tagħhom tant b’ħerqa. Ir-raġuni kienet dejjem spjegata ċara fir-rakkonti t’ommi. Imma kultant jekk ma ġġarrabx, għajnejk ma jinfetħux. Illum li jiena sirt omm u li s-snin gerrbu fuq ommi wkoll, kapaċi nixtarr aktar.

  Guzeppi Abela fl-Awstralja“Kien ħija l-kbir Ġużeppi li beda jħeġġiġna biex immorru l-Awstralja. Hu kien diġà miżżewweġ u kellu l-familja tiegħu. Jien kien għad kelli 17 il-sena, ommi ma riditnix immur, u missieri ma ried jagħti b’xejn il-kunsens tiegħu biex insiefer. Imma meta għalaqt it-18 il-sena, Ġużeppi rnexxielu jikkonvinċi lil missieri li kien ser jieħu ħsiebi hu. Wegħdu li ser iġib ruħu daqs li kieku kien it-tieni missier tiegħi u kelmtu żammha għax id-dixxiplina tiegħu kienet iebsa mhux ħażin!”

  “Bilkemm niftakar kif saru l-preparazzjonijiet bil-ġenn li kelli biex nitlaq. Bsart li ser nimmissja lill-ġenituri tiegħi u lil ħuti l-oħra. Imma ta’ żagħżugħa li kont neħħejt dawk il-ħsibijiet minn quddiem għajnejja u minflok intfajt noħlom dwar dik l-opportunità sabiħa li ngħix u naħdem f’pajjiż ieħor. Dakinhar li tlaqna biex nibdew dan il-vjaġġ, ommi għafsitni magħha u reġgħet qaltli li ma xtaqitnix immur. Il-ħsieb tal-firda minni kien diġà qed ikiddha iżda meta ratni konvinta biex insiefer, talbitni biex ma ninsihiex u biex ma nibqax hemm. Madanakollu jien moħħi kien biss f’dak il-vapur sabiħ li kien qed jistenniena biex jeħodna lejn l-Awstralja.”

  “Għal dan il-vjaġġ konna jiena, ħija Indrì u ħija Ġużeppi bil-familja tiegħu. Morna b’vapur lussuż, l-Angelina Lauro. Il-kmamar kienu spazzjużi u komdi. Ħallasna biss Lm10 kull wieħed biex vjaġġajna għal xahar sħiħ fuqu. Kien hemm ħafna Maltin oħra u kollha konna stmati tajjeb ħafna. Il-vjaġġ kien interessanti u pjaċevoli sakemm wasalna f’Port Said fil-Baħar l-Aħmar u nqbadna f’maltemp kbir. F’daqqa waħda kollox beda jitkaxkar ‘l hawn u ‘l hemm: l-imwejjed, is-siġġijiet, is-sodod. Tal-biża’! Ħafna mill-passiġġieri kellhom jingħataw il-mediċini għax ħassewhom ma jifilħux. Lili kieku m’għamilli xejn il-baħar imma ħassejtni tterrorizzata. Wara dakinhar bosta kienu b’qalbhom imtaqtqa kif ser naslu l-Awstralja għax il-vjaġġ donnu ma ried jispiċċa qatt! Niftakar li l-klieb il-baħar baqgħu jsegwuna matul il-vjaġġ kollu, dejjem jistennew lill-ħaddiema ta’ fuq il-vapur biex jarmu l-fdalijiet tal-ikel fil-baħar.”

  Angela - ritratt tal-passaport ghall-Awstralja“Malli wasalna Melbourne laqagħna temp imsaħħab u xejn ma ħadt grazzja mal-post. Xi ħbieb li kienu qed jistennewna ħaduna Adelaide li kien jumejn bogħod bil-karozza. Hemmhekk għamilna ftit taż-żmien. Kien post kwiet u ma tantx kien hemm xogħol. Tlaqna u morna Sydney, niġru minn xogħol għall-ieħor. Niftakar li l-ewwel darba li mort għax-xogħol, tlajt fi tren u marret għajni bija, u t-tren baqgħet sejra bija f’post ieħor. Tgħidx kemm bżajt meta stenbaħt u ma kontx naf x’se naqbad nagħmel. Tinkwieta għax la ma tkunx taf il-post, ma tafx ma’ min tista’ tiltaqa’. Ħdimt f’żewġ fabbriki imma ma nista’ ninsa qatt kemm laqgħuni b’mod sabiħ fl-ewwel fabbrika li dħalt fiha. Kont ilni naħdem hemm ftit ġranet biss u hekk kif skoprew li kont għadni kif għalaqt it-18 il-sena għamluli surprise party u tgħidx kemm tawni rigali! Lanqas wara għaxar snin xogħol ma jagħmlulek hekk f’Malta!”

  “L-Awstralja kienet tgħaġġibni bil-kobor tagħha. Kienet sabiħa ħafna b’siġar twal u b’għelieqi spazzjużi u b’toroq li ma jispiċċaw qatt. Ġieli rajt ukoll xi annimali tal-post, l-aktar il-kangaroos kbar li mhux darba u tnejn fettlilhom jintasbu f’nofs ta’ triq u ma jkunu jridu jwarrbu b’xejn biex ngħaddu bil-karozza. Konna noqogħdu Greenacre fejn krejna dar pjuttost kbira. Ma tantx kien hemm Maltin. Kellna familja aboriġina fost il-ġirien tagħna u t-tfal tagħhom kienu jiġu jilgħabu magħna. Madwarna kienu joqgħodu nies minn kull pajjiż.”

  Angela ma' huha Guzeppi u l-familja tieghu“Kien hemm okkażżjonijiet fejn konna noħorġu xi ftit. Niftakar li ġieli morna naraw ir-wrestling. Kien ikollna l-ġellied favorit tagħna u erħilna ngħajjtu kemm nifilħu meta jibda jaqla’ xi daqqtejn sew mingħand l-ieħor. Konna nidħlu b’vuċi tajba u noħorġu maħnuqin imma konna nieħdu gost. Dejjem bqajt bil-kurżità jekk kienux ikunu qed jiġġieldu veru jew le. Tant kienu jaqilgħu li ma stajtx nemmen li kienu jagħtu bis-serjetà!”

  “Il-kobor tal-post kien jaqtgħalna qalbna biex nimirħu ‘l bogħod. U l-biċċa l-kbira minn ħajjitna kienet iddedikata biss għax-xogħol. Agħar minn hekk, ommna spiss kienet tibgħatilna l-ittri jew xi casette irrekordjatha bil-vuċi tagħha fejn kienet twissina biex noqogħdu attenti ħalli ma nweġġgħux u b’mod speċjali, biex ma niżżewġux hemmhekk. “Fittxu ejjew ‘l hawn, ejjew lura,” kienet dejjem tirrepeti. Kemm tiflaħ tisma’ kliem bħal dan?”

  “Ma domnix ma bdejna niddejqu u nixxenqu biex nirritornaw lejn pajjiżna fejn fiċ-ċokon tiegħu kellna dak kollu li ridna. Il-problema kienet li għalkemm biex morna l-Awstralja kellna nħallsu biss Lm10 kull wieħed, biex naqbdu vapur lura lejn Malta l-prezz kien Lm250 kull ras. Għamilna sentejn u nofs ngħixu hemm sakemm irnexxielna nfaddlu biżżejjed flus għalina kollha. Ġejna lura Malta bil-vapur Achille Lauro u mill-ġdid domna xahar nivvjaġġaw.”

  Mix-xellug - Fiona Vella, Angela Busuttil, Fortunata Abela - Copy“Kont kuntenta li rajt pajjiż ieħor imma ddispjaċini ħafna li tlaqt il-familja tiegħi. Ħadt ir-ruħ hekk kif wasalna lura Malta u rajthom kollha qawwijin u sħaħ. Tgħidx kemm għannaqthom u kien f’dak il-ħin li rrealizzajt kemm kont immissjajthom. “Ma nerġax nitla’ ma. Ma nerġax nitilqek,” wegħedt lil ommi hekk kif għafastha miegħi. U kelmti żammejtha.”

  Wara xi snin, ħuha Ġużeppi reġa’ tela’ l-Awstralja bil-familja tiegħu fejn dam għal żmien twil sakemm eventwalment, ta’ età kbira rritorna Malta. Illum m’għadnix nikteb l-ittri fuq il-karti ċelesti. In-nanna, iz-zija u z-ziju ħallewna u issa fadal biss il-memorja tagħhom.

  (Dan l-artiklu ġie ppubblikat fis-Senior Times li ħareġ mal-ġurnal The Times of Malta tas-17 ta’ Novembru 2017)

  2017.11.17 / no responses / Category: Times of Malta

 • A sea of profits

  A search through historical notarial deeds reveals how Maltese businesses exploited the cruel reality of war and slavery, maritime historian Dr Joan Abela tells Fiona Vella.

   

  joan abela“Even though there are people who might think that the human tragedy which we are experiencing today in the Mediterranean Sea may be something contemporary, in reality, the human element has always been an issue in this region,” Dr Joan Abela says as she refers me to some thick manuscripts that she had set aside at the Notarial Archives in Valletta.

  We had agreed to discuss the dreadful reality of slavery in the old days and these manuscripts are witness to this phenomenon which took place even in our islands.

  “Before the Knights of St John came to Malta in 1530, the Maltese Islands were already involved in the enslavement business and this was quite a legitimate affair at the time. People captured as slaves or captives were considered as commodities and their negotiations were regarded as valuable transactions, which when necessary, were also recorded in notarial deeds.”

  Dr Abela continued to inform me that in that era, the traffic of slaves occupied a prime place in the economic activity of maritime trade in the southern Mediterranean since it allowed the profitable exchange of monies and commodities.

  “Well aware of the strategic geographical location of Malta in the slave trade business, the Knights of St John established a strong infrastructure in order to attract more merchants and agents. Those who stopped at our islands would have been able to replenish their ships and to make use of the excellent and accomodating financial services which included the availability of notaries, agents, and money changers. Indeed, Braudel stated that Malta together with Livorno acted as a central hub for the slave trade.”

  One needed to have a special license to work as a corsair, otherwise he would be regarded as a pirate and could be hanged for capturing ships, cargo or people illegally.

  a sea of profits 1b“Since corsairing could render ample returns, people invested in it and received their respective shares from the bounty that the corsairs brought with them after they seized a ship. Investors consisted mainly of businessmen and knights. However, one would also find the Jerosolimitan Nuns of the Sovereign Military Hospitaller Order of St John which were located in St Ursula Street, Valletta, forming part of these investors. Their share was due to them for their role in praying for the safe return of the corsairs.”

  As Dr Abela began to indicate various episodes from the displayed manuscripts, she admitted that she was often very touched by what she read in those pages.

  “Obviously when one looks at history in a collective manner, one would say that there was this particular circumstance taking place during that period and that is it. Yet when one looks into these documents and starts reading a deed about an individual life, one starts empathizing with that person and many questions will come to mind. For example, I came upon a deed wherein a priest was selling a slave together with her son to a Genovese merchant on condition that the latter would baptise the child on that same day. The merchant agreed and the deal was made. When you read something like this, how can you help not wonder who this woman was and from where she had come?”

  Corsairing was a high risk job but if all went well, those involved could become rich overnight.

  “Men craved for the opportunity to become corsairs and at one point, there were so many men leaving their jobs to join corsair ships that the Maltese Universitas requested the King of Spain to restrain this because the island was at a loss with the local workforce.”

  “Not all the captured ships delivered the same profits. A galley of the Sultan which would have been filled with riches and fine cloth, would be precious but not without issues and trouble. Other ships would be carrying worthy cargo such as sugar or wheat. Nonetheless, it was the human cargo which was considered the most profitable.”

  Captured people could be sold as slaves or held as captives until they were ransomed.

  “The whole process for redemption was very complicated. These contracts unravel all this system including how the involved parties went about to assure the best positive outcome from their deal. An agent would be requested to act as an intermediary between one party and the other, taking responsibility to collect a deposit from the captive and then to take him to an agreed destination in order to collect the rest of the money from his relatives and then release him.”

  “In April 1558, a slave, Busert Bin Hahmet de Casar concluded the following agreement with his master Giuseppe Baldagno. Busert was transferred to Antonio de Banda from Messina who was a patrone of a ship belonging to Marco Antonio Delixandro, also from Messina. The ship was equipped to undertake a voyage to the Tripolitan fortress of Barbaria. Antonio was to conduct the slave to Tripoli, and from there retrieve 80 gold ducats which was the stipulated price for redemption. This amount was to be remitted either in their value in dinars or in oil, wool or leather goods which the Arabs sold inside the Tripolitan fortress, which goods would be exempt from duty. Busert promised to pay Giuseppe within twenty days of his arrival at the fortress, on condition that the patrone was not to let him disembark unless he received the said payment or its value in goods. Once arrived at destination, the slave would need to make the necessary connection with an intermediary in his own country who would be in a position to acquire the redemption money or goods for him. Once the sum was settled, the slave would become a free man, but if the sum was not paid, he was to return with the same ship and consigned back to his master Giuseppe.”

  a sea of profits 2bAt times, the Grand Master had to issue a safe conduct certificate to enemy ships so that they might transfer the captives to the Tripoli port.

  “One such case was when Turgut Reis captured the ship Catharinet and took all her load to Djerba in 1548. Following this unfortunate capture for the Christian side, the Knight Augustino Spagno was sent as an envoy to negotiate redemption of the captives and once prices were fixed, a Muslim ship carrying these captives was to sail to the Order’s port in Tripoli.”

  Interestingly, although being amid a Holy War against each other, this flourishing trade saw the collaboration and interaction between Christian and Muslim merchants.

  “The capture of slaves did not only translate itself into financial rewards but acted also as a means to strengthen commercial ties between the various ethnic subjects of the cross and the crescent. Both Muslim and Christian merchants exploited this cruel reality and at times, this exploitation was so excessive that appeals were made to the local authorities to annul what plaintiffs described as usurious agreements which desperate souls had been forced to endorse in return for their freedom.”

  “The Catholic Church strongly prohibited any compensation on loans, whether being related to business or not. Interest was regarded as usury and was not allowed. Often, this situation created shortages of cash money, especially after the Jewish community was expelled from the Maltese Islands in 1492. Nevertheless, there were numerous ways of circumventing this prohibition, such as through the difference quoted in the rate of exchange which would incorporate an agreed rate of interest or by paying the value in other goods.”

  Besides ransom agents, there were also those agents who were summoned in order to make arrangements for the purchase of slaves to be delivered to Malta. Gender, age, ethnicity and price were agreed beforehand to eliminate any possible claims for additional payment.

  “Although prices of slaves varied considerably, various studies indicate that the average selling price for a slave during the sixtenth century was in the region of 46 scudi. The acquisition of infidel slaves from Tripoli as a commodity for re-sale was one of the most profitable economic activities through which Malta registered a boom in her commerce.”

  The arrival of Napoleon in 1798 abolished slavery in Malta and yet from litigation cases found in the Tribunal proceedings, during the early British Period, it is clear that the island’s association with slavery would not be terminated by a simple legislative enactment.

  “And yet, back in the eighteenth century, people had already realized that the raiding system was over and that it was not feasible anymore. A new system based on lawful commerce and trade began to emerge; the Pinto stores being evidence of such change.”

  (This article was published in the Family Business Supplement issued with The Times of Malta dated 24 February 2017)

  2017.02.26 / no responses / Category: Times of Malta

 • Christmas inspiration

  the-sculpture-of-baby-jesus-at-il-muzew-tal-bambini-bkara-photo-fiona-vella-1Thousands of baby Jesus statues begged for my attention during a visit at Il-Mużew tal-Bambini in Birkirkara. However, I felt mostly intrigued by a particular terracotta figure which looked completely different from the rest. Its face had captivatingly unique features and the rest of the body was very life like. Yet it was only when I met its creator, sculptor Chris Ebejer, that I understood its real value, since that baby Jesus was not just a statue but a singular work of art.

  “My baby Jesus creations are not popular statues that are meant for domestic use or simply to act as a representation of the son of God. They have an added value because they are sculptures and not just statues,” explained Chris when I met him at his studio in Mqabba.

  “When I do such works, my aim is not only to reproduce the tenderness of a baby but also to relay an artistic style and a distinct message. Such art pieces are not restricted just to the Christmas season but they can be cherished all throughout the year due to their artistic significance.”

  An unfinished terracotta sculpture of a toddler Jesus lay waiting on a workbench. I couldn’t help noticing some subtle facial similarities between this work and the other one that I had viewed before. I was curious to know whether a sculptor would have a specific image in mind of how Jesus should be represented.

  “Before starting to work on something, an artist needs to have a vision of what he intends to create. One wouldn’t picture the exact image in mind but there would already be an idea of the shape, the composition, and the layout of the figure. Details will not be clear but each artist will subconsciously compose some particular features which are typical of his style.”

  “I must say that the facial features of this figure were inspired by those of my nephew. When he was a baby and later on a toddler, I studied closely his facial characteristics in order to explore the difference that exists between such a young face and that of an adult. For example, I observed that a toddler’s forehead is large when compared to the rest of the face, the upper lip is usually protruding, the cheeks are chubby and the neck is fleshy.”

  The sculpted figure of Jesus looked quite human and earthly and I wondered whether such work involved a spiritual process as well?

  “Whenever I am creating a sculpture, my foremost thought is always art. I am not motivated by any religious intentions and I do not aspire to encourage faith or to have people praying in front of my work. I have to admit that the subject is irrelevant to me.”

  Nonetheless, although creativity and originality are always his primary goals, Chris revealed that there is a limit on how much one can move out of the religious figures’ codified facial characteristics which our culture has learnt to decipher and expect.

  “No one has any idea how Jesus actually looked  like, neither as a baby or a child, nor as an adult. Indeed, both his face and the way in which he is represented have changed considerably along the centuries. The belief that some images such as the Veil of the Veronica and the Shroud of Turin could be historically authentic has influenced very much the present impression of Jesus’s face. Once such images are portrayed over and over again and are accepted by society, their characteristics become codified and this will help people to recognize immediately the figure of Jesus. Certainly, as an artist, there are ways and means of how to be creative when dealing with such a significant figure. However, one must know his limits so as not to come out with a profane work.”

  In earlier times, when art could reach out to people more than books, especially due to widespread illiteracy, the Catholic Church often used symbols within artistic works to deliver its messages.

  “There were various symbols that were portrayed with baby Jesus. In Botticelli’s artwork Madonna of the Pomegranate, Jesus is holding a pomegranate in representation of his suffering and resurrection. On the other hand, in the Madonna of the Carnation by Leonardo da Vinci, Jesus is reaching out to a carnation which is the symbol of Passion.”

  sculptor-chris-ebejer-in-his-studio-in-mqabba-photo-marthese-ebejerChris pointed out to his sculpture of toddler Jesus where he had also included such symbols.

  “Although in this sculpture, Jesus might look just like any child, there are a number of clues which will hint to the viewer that there is more to it than that. In fact, the child in sitting on a humble box draped in cloth in allusion to when the babies of ancient royal families were placed on thrones. The young figure is holding a miniature cross in his hand and three nails lie down beneath him on the ground. All these objects, together with the boy’s meditative expression as he looks far out beyond his tender age, create an effect which suggests  that the child is already seeing his mission for the future.”

  As he continues with some final touches on this latest sculpture, Chris reveals that the autumn and wintery seasons tend to inspire him to create new works.

  “I am deeply influenced by the change of seasons and by the transformation which they breed in the coloured landscape. Being from the rural village of Qrendi, I am very attracted to nature and my senses are intensely attuned to it.  As the leaves start turning orangey red, melting in with the aroma of wet brown soil and the liquorish scent of carobs, I feel stimulated to think about Christmas and the birth and life of Jesus, and it is mainly during this period when I come up with new ideas for works with religious themes. Moreover, the earlier approach of night during these days entices me to stay more indoors and this provides me with much more time to work.”

  A look at some of his finished works that were in his studio indicated that this sculptor had a particular preference to terracotta.

  “I do love working with terracotta as besides being a natural medium, it also has a pleasant warm colour. It is also more fluid and softer to handle than other materials and so it allows me to work in greater tranquillity. The fact that terracotta has been in use since ancient times enhances also in me that sublime feeling that by utilising this medium, I am helping to keep this traditional technique alive.”

  Apart from baby Jesus sculptures, during this season, Chris tends also to come out with new nativity creations.

  “Tenderness and the love for the family are the main messages imbued in these works.”

  (This article was published in Christmas Times magazine issued with The Times of Malta dated 8th December 2016)

  2016.12.09 / no responses / Category: Times of Malta

 • Safety at sea

  Although the sea may be perceived as a barrier, in ancient times, when no infrastructure existed on land, it was actually the medium which connected one country to another. Travelling on the sea had its own risks and so eventually the idea of insuring a ship and its cargo developed. Traces of the first arrangements between merchants date back to the Roman Period, starting from contracts of sea loans and evolving through the centuries into more complex marine insurances.

  Along their history, the Maltese Islands often formed part of important trade routes and therefore local merchants were soon involved in this sector of underwriting risks. A wealth of information related to this aspect is available in old documents which show the development of insurance that was offered against particular risks on the sea. Nonetheless, till now, the origins and progress of marine insurance in Malta have been given little attention.

  Dr Joan Abela with the Notarial Archives' manuscripts (Photo - Fiona Vella)A visit to the Notarial Archives in Valletta where I met historian Dr Joan Abela introduced me to this interesting theme. Always ready to divulge enticing narratives from the valuable sources of these archives, Abela prepared for me a distinguished selection of thick manuscripts in order to help me explore the fine details available within.

  “In antiquity, before marine insurance originated, a sea loan was the only means of transferring risks in maritime transport from the shipper to another person. This consisted of two partners, a traveling and a sedentary one, who pooled their capital in order to invest and share the risk together. With such an agreement, the travelling partner would have more money in hand to work with, whereas the sedentary one would be able to make a profit while staying on land to continue with his work and at the same time avoid the perils that existed out at sea,” explained Abela.

  By the Late Middle Ages, as Italian merchants, particularly from Genoa, continued to experiment on these issues of securing vessels and their cargo, marine insurance gradually began to replace this type of agreement.

  Sources in Notarial Archives related to local history of marine insurance (Photo - Fiona Vella)“Since marine insurance was still in its early stages of development, contracts did not adopt a uniform pattern, but varied considerably according to the exigencies of the contractors. Insurance contracts were usually categorized as Securitas by the notary, and were generally divided into two parts.”

  “The first section listed the insurers’ names and the guaranteed premium which was calculated according to the routes, the prevailing conditions along these routes, the type of cargo, and also the type of ship being used. It also covered the kind of information which was regarded as essential for such a contract, that is, the name of the persons insured, specific details regarding the ship which was to undertake the venture, and other specifications regarding the merchandise and its destination. The second part of the contract usually listed the obligations of the insurers, the rights of those insured, and the method of payment.”

  An invocation of God’s blessing (Photo - Fiona Vella)Abela guided me through the Latin elegant black ink scripture which dated to centuries ago. Interestingly, at the beginning of some contracts, prior to the insertion of the usual stereotyped clauses, notaries included an invocation of God’s blessing for a safe trip.

  Al nome De Dio bon viaggio et salvamento Amen’ started a contract dated May 1558.

  “Divinity was also cited in other parts of the contracts,” revealed Abela. “In fact, the listing of the perils was often preceded by the phrase che Dio non voglia.

  Abela noted also that although at the time, mariners had a great devotion for the Virgin Mary which is evident from ex-voto paintings, Her name and also the names of saints were not usually mentioned when appealing for such spiritual protection in between legal phrases. This contrasted with the names given to ships that were often named after the Madonna and various saints.

  “Indeed these manuscripts can shed light on various subject matters. Amongst the wide data available, one can note the different vessels that were used during the different periods, the names of these ships, the ports to which they travelled, the type of cargo that was carried, and the amount of money which was being insured on it.”

  Malta Insurance Company (Photo - Fiona Vella)“An insurance contract which was concluded on 4 April 1536 stated that the insurance policy covered a shipment of 18 cantari of spun cotton that was going to be loaded from Birgu and shipped to Licata on the fusta of Giacomo Bonnichi. This fusta was to be captained by Paolo Xuejl or by any other captain appointed in his stead, and was secured to travel to any port which may have been deemed necessary for the purpose of the expedition.”

  Interestingly, a clause in the above contract stated that although being insured, the captain was expected to act prudently and to behave as if he was not being offered this protection, in order not to compromise the safety of the merchandise.

  “Should any damage or loss occur to the insured goods, the insurers were usually expected to pay the amount insured without any objection within four months from the incident. Yet as we can see from some documents, such as the petition that was put forward by Nob. Giacomo Bonichi against Mag. Pietro Ros and Giovanni Exatopolo in relation to a contract enrolled in the acts of notary Vincenzo Bonaventura de Bonetiis in 1560, the clients were not always satisfied with the way in which claims were met.”

  Abela pointed out to a most interesting contract which referred to an insurance of a consigment of apothecary products for the Order’s Infirmary. The list of products acted almost as a showcase of those ingredients which the Hospitallers used in order to produce the required medicine for their patients.

  Document with signatures of Antonio Habell and Giuliano Lombardo (Photo - Fiona Vella)“Those who succeeded to establish themselves in this sector had to have great entrepreneurial skills since this business was still in its infancy and there were lots of risks which one had to deal with. Antonio Habell and Giuliano Lombardo were two of the earliest local entrepreneurs who besides being merchants and traders, they also offered marine insurance services, as may be noted in an insurance contract which they endorsed in respect of the safe consignment of a shipment of timber from Licata in 1558.”

  Abela lead me to the book Trade and Port Activity in Malta 1750-1800 (2000) by John Debono where one can find detailed research related to aspects of marine insurance.

  “As Debono elucidates, marine risks involved were numerous and included: inconsistency in the weather, the questionable conduct of a crew which was generally poorly and irregularly paid and usually comprised men who could not find work ashore, plundering or being taken as a slave by pirates, the unreliability of basic sea charts and portolani which only showed the depth of the water, and the perils that war brought with it.”

  Thick manuscript with information on marine insurance in Notarial Archives (1) (Photo - Fiona Vella)This study underlines also that initially, undewriters operated on an individual basis up to circa 1771, and those notaries which succeeded did very well financially. From an examination of insurance policies between September 1754 and August 1755 drawn up by notary Agostino Marchese, who at the time was most renowned with underwriters and insured, reveals that no less than 109 marine underwiters during that period insured a total sum of 686, 385 scudi against marine risks. However, by the 1770s individual undewriters were being replaced by insurance firms and in 1771, we see the establishment of the first insurance company in Malta.

  A few years later, the Maltese Islands were in a state of turmoil as they were briefly occupied by the French and this led to a total collapse of the whole local insurance system. A new chapter in this sector initiated with the beginning of the British rule.

  (This article was published in the Shipping and Logistics Supplement which was issued with the Times of Malta on 30th March 2016)

  2016.03.30 / no responses / Category: Times of Malta

 • Take me to church

  “ ‘They have hit our church!’ cried a man as he stumbled down in the tunnel which was located under the Mall Garden. We were huddling in there for shelter together with many other people as the bombs came down over Floriana,” reminisced Pawlu Piscopo who was eight at the time.

  Bombed St Publius' church (Photo provided by Pawlu Piscopo)“At this horrible news, my father grabbed me and my brother by the hand and took us out of the tunnel and over to the granaries where a very sad spectacle awaited us. St Publius’ Church had suffered a direct hit. Its dome was gone and the area was surrounded in rubble. Thirteen people who were taking cover in the church’s crypt were killed and eleven more were injured. That was the blackest moment in the history of the parish church of Floriana: April 28, 1942 at 7:50am.”

  After their house had been bombed, Pawlu’s family were allowed to take some respite in a large residence which today houses the Floriana Local Council. Yet for four years, they lived mostly underground in this tunnel which probably saved their lives. They took with them only a few belongings and the most cherished items, including a statue of St Publius which dated back to 1928 and used to adorn the model altar that his father had constructed at home.

  “Most families in Malta had a model of an altar or a miniature church at home at the time.  Unfortunately, many of these had to be abandoned during the war and a good number of them were destroyed when the houses were bombed.”

  The craft of church model-making had been introduced to our islands by the Knights of St John back in the 16th century, and therefore its knowledge was a distinct tradition. However the adversity of war ravaged even this precious memory until eventually this craft was almost completely forgotten.

  The entrance to Pawlu's model of St Publius' chucrh (Photo provided by Pawlu Piscopo)“After the war, people tried to get on with their lives as best as they could. Shops started to open again but those that used to sell miniature items with which to decorate our religious models, dwindled down to almost none. Nevertheless, the passion for model-making was much engrained in our family and when I bought a miniature structure made of four columns and a dome from a man who was leaving Malta to go to live in Australia, my father Carmelo was inspired to use it as the foundation for a model of St Publius’ church,” explained Pawlu.

  Carmelo was a very skilled carpenter. He would go from time to time to have a look at the church and then go back to his model and construct an exact copy of the section that he had seen.

  “He used the material which was handy at the time, mostly cardboard, wood and gypsum. I helped him out too in order to build the whole church which included ten altars. Eventually, this model reached a huge size of three by four metres and we could walk in it and look above at the beautiful dome,” Pawlu said proudly.

  Once his father grew old, Pawlu continued with the work on this church which they had started back in the early 1960s. As he embellished this model, the wish to set up a group for model-makers in order to share this passion with them, burnt within him.

  Pawlu Piscopo at the exhibition (Photo - Fiona Vella)“On February 26, 1986 which happenned to be the tenth anniversary of my father’s demise, I discussed this idea with two of my friends, Raphael Micallef and Tony Terribile, who were very interested in this sector. We all agreed to do something in order to revive this craft and we sent out adverts in the newspapers to announce the set up of this group which we called Għaqda Dilettanti Mudelli ta’ Knejjes (Church Modelling Society). We were very happy when we received a great response from enthusiastic individuals all over Malta. Soon, a commitee was formed and on March 1986, we organized the first exhibition during the first two weeks of Lent wherein the members displayed the works that they had.”

  It was certainly a great satisfaction to see this society thrive and grow along the years, always adding up new members of various ages. Today, around 400 members form part of this group which operates from its premises at 37, East Street, Valletta.

  John Paul Buhagiar Smith, one of the youngest members of the society, decorating his model-altar (Photo - Fiona Vella)“This year we are delighted to celebrate the 30th anniversary from the establishment of this society,” Pawlu said. “The annual exhibition has been taking place each year. Besides offering the opportunity to showcase our members’ works, this event has served to help our members and the public which visits it, to meditate during the Lent period and to prepare for the Easter celebrations.”

  A bi-monthly magazine, Il-Knisja Tiegħi (My Church), which was also initiated by Pawlu, is marking its 30th anniversary too. Members have been writing features in it related to different aspects of religious folklore, thereby kindling even further interest in model-making.

  Once again this year, the society has organized this exhibition which saw the participation of several of its members. Exhibits varied and included small to large statues of the passion of Christ and Easter, statues of Blessed Mary and several saints, models of altars, church facades and whole churches made of different materials.

  Detail from Pawlu's model dome (1) (Photo provided by Pawlu Piscopo)“I hope that I’ll have enough strength to exhibit my large model of St Publius’ church,” revealed Pawlu at one point. “It takes me four weeks to set it up on a large platform and to connect the miniature chandeliers and light fittings to electricity. I am getting old now and such work is very tiring.”

  Pawlu has been exhibiting this model in a building besides the Floriana Cathecism Museum for many years now, during the feast of St Publius which takes place two weeks after Easter.

  “Many people come to visit my model and they are fascinated with it. Tourists take photos besides it and they ask me how I managed to construct it section by section and yet making it look as a whole. I tell them that there are lifetimes of passion invested within it and that it is imbued with a blend of religious meaning and local traditional skills and creativity.”

  At 82 years, Pawlu is serene and thankful to see the society which he has founded together with his friends strengthen itself and adding members to it.

  “I just wish that it will continue to flourish for very long,” smiled Pawlu as he looked contentedly around him in order to appreciate the beautiful displayed works of the society’s members.

  (This article was published in the Easter Supplement which was issued with The Times of Malta dated 21st March 2016)

  2016.03.21 / no responses / Category: Times of Malta

 • To die for a piece of bread

  Although Carnival is generally associated with fun, exuberance and colour, it was sadness, tragedy and darkness which marked this festive season on 11th February 1823, after more than a hundred children died in Valletta. Details of this terrible tragedy are immortalized in black and white in the Malta Government Gazette of Friday, 14th February 1823 which is archived at the National Library of Malta in Valletta.

  Initially, news of this tragedy was recorded as a Government Notice in the Malta Government Gazette (No. 557) by Richard Plasket, Chief Secretary to Government, wherein he declared that an investigation was taking place in order to obtain any possible evidence regarding this fatal accident. A published report of these findings was later annexed as a Supplement (pp. 3391-2) to the same journal of 14th February 1823.

  In this long report, Plasket includes information that was provided to him by the Archbishop of Malta, persons examined before the Magistrates of Police which comprised both relatives of the victims and other individuals who were present during this incident, and also a medical report related to this case.

  The story in the journal (Photo - Fiona Vella)At the beginning of this statement, he furnishes a context for this mishap wherein he mentions that in those years, during the last days of the Carnival celebrations, it had become a tradition to gather a group of boys aged from 8 to 15, who came from the lower classes of Valletta and the Three Cities, to participate in a particular activity. In this event, children who opted to join were taken in a procession to Floriana or elsewhere, and after attending mass, they received some bread which was financed by the Government and other beneficiaries. The main aim of this activity was to protect the children by keeping them out of the riot and confusion of the Carnival that took place in the streets of these cities. The arrangement of this procession was under the responsibility of the Ecclesiastical Directors who taught Cathecism.

  Indeed, according to this tradition, on the 10th February 1823, some children were taken to attend mass at Floriana and were then accompanied to the Convent of the Minori Osservanti in Valletta (today known as the Convent of the Franciscans of St Mary of Jesus or Ta’ Ġieżu) where they were given bread without any difficulty or trouble. The same ritual was intended to take place the day after. Yet no one had any idea that a series of errors would eventually lead to such a great tragedy.

  Ta' Giezu Church in Valletta (Photo - Fiona Vella)Everything started according to plan on 11th February 1823. The children were gathered in a group and were taken to mass at Floriana. However, when the ceremony lasted an hour longer than usual, the children’s procession to the Convent in Valletta coincided with the end of the Carnival celebrations, when a great number of jubilant people were returning home. This led to the next blunder, as a number of adults and children who were passing by and who knew of this tradition, secretely mixed in with the other boys in order to share the bread which would be distributed.

  In line with the usual arrangement, these boys were to enter into a corridor of the Convent from the door of the vestry of the Church, and were to be let out through the opposite door of the Convent in St Ursula Street, where the bread was to be distributed. In order to prevent the boys who received their share from reentering to take a second helping of bread, it became customary to lock the door of the vestry. Yet this time, since the children were late, this door was left open for a longer time so that they could enter. As the sun was setting and darkness crept in, nobody realized that other men and boys who did not form part of the original group were entering too.

  Soon, the boys who were queuing in the corridor found themselves being pushed by these trespassers as they forced themselves in. The situation worsened when eventually the vestry door was closed as usual and the children were shoved further at the end of the corridor where a door stood half open so that no one could get back in a second time.

  That day was certainly ill-fated when further mistakes continued to occur. In fact, a lamp which was usually lit in the corridor was somehow put out, leaving the overcrowded area in total darkness. This confused the people even more and as they tried to push themselves forward in order to get out, the boys who were at the front fell down a flight of eight steps on top of each other, thereby blocking further the door which happenned to open inwards.

  Suddenly, both those who were distributing the bread and the Convent’s neighbours began to hear children shrieking out. They ran to give their assistance but a lot of time was wasted as they tried to open the two doors which led to the corridor in order to reach the people inside.

  Eventually, many children were taken out fainting but recovered soon. Others appeared lifeless but were brought to their senses some time afterwards. Regretfully, 110 boys from 8 to 15 years of age perished from suffocation when they were pressed together in such a small place or because they were trampled upon.

  Colonel Marquis Giuseppe De Piro (Photo provided by Marquis Nicholas De Piro)After investigating this accident, the Lieutenant Governor concluded that this was an unfortunate accident caused by the succession of errors mentioned above. Consequently, no one was accused for the death of these children since these acts were not done on purpose to harm them. In fact, Plasket commented that everyone had collaborated to assist these poor boys and even the victims’ relatives had allowed the police and the soldiers to work speedily and diligently in order to save as many children as possible. He insisted that were it not for this, the tragedy could have been much worse.

  As I followed further this narrative by focusing on the names mentioned in Plasket’s report, I succeeded to trace the Captain of the Malta Fencibles who led the soldiers during this tragic moment. It was his descendant, Marquis Nicholas De Piro who led me to see Colonel Marquis Giuseppe De Piro’s portrait which is located at Casa Rocca Piccola in Valletta.

  Sir George Whitmore's illustrationAn interesting discussion ensued between us during which the present Marquis informed me also about General Sir George Whitmore who headed the Royal Engineers’ detachment on Malta as its Colonel Commandant between 1811 and 1829. Whitmore had written about his experiences in Malta and had also produced some illustrations related to our islands. Interestingly, Marquis Nicholas De Piro was in possession of a copy of one of these ancient illustrations in the form of a very small slide, which showed some individuals being trampled upon by a group of other people. He wondered whether this slide could be portraying this misfortunate accident of the Carnival of 1823. Yet no children are included in this representation and so it is not clear whether it actually depicts this narrative.

  My research ended at Ta’ Ġieżu Church and I watched in silence the area where these children lost their lives. Sadness engulfed me when I climbed up the steps on my way back while pondering how these children could end in this way for a piece of bread.

  (This article was published in the Carnival Supplement issued with the Times of Malta dated 3rd February 2016)

  2016.02.03 / no responses / Category: Times of Malta

 • East meets West

  For many Western societies, the idea of health is the absence of disease.Yet this is not the case in China, where the aspect of health embodies a comprehensive system that focuses on a balanced lifestyle which is in harmony with nature. Evolving along thousands of years of experimentation and studies about health and longevity, the philosophy of traditional Chinese medicine is today imbued with an ancient wisdom that aims to heal and regenerate not only the body but also the mind and soul.

  From 1994, this ideology is being fostered locally by means of The Mediterranean Regional Centre for Traditional Chinese Medicine which is located in Kordin, Paola. Run by a Chinese medical team which changes every two years, this centre has been regularly registering a remarkable increase in Maltese people who attend to receive treatment.

  Dr Xu Jinhua“We are very satisfied with the Maltese people’s response to our services,” remarked Dr Xu Jinhua, the present director of the centre. “In fact, last week, we treated 100 patients.”

  Dr Xu is no new face in this centre since this is the second time that he has joined the Chinese medical team to work in Malta. He was here four years ago and yet he had to undergo again an eight-month preparation programme in Nanjing before coming to our country.

  His interpreter, Xiaoyan Sun, described how the team of four Chinese doctors, a chef and herself were required to attend to this outward training in order to be able to provide the best service in Malta.

  training“Apart from physical training, our preparation was concentrated on strengthening our ability to communicate in English and learning basic details about Maltese culture and religion. Moreover, all members of the group were familiarized with some general fundamental knowhow to enable us collaborate better. This included learning rudimental information about traditional Chinese medicine in order to be able to co-operate with the doctors, and also getting used to cook so that we could relieve our chef from time to time. Meanwhile, we were also prohibited from visiting home in order to get adjusted to the experience of living in another country, whilst at the same time the group became more like a family.”

  teamGenuine dedication and commitment is the order of the day as these four Chinese doctors, who are specialized in acupuncture, provide their services at this centre in Paola, at Mater Dei Hospital, and at Gozo General Hospital. Additionally, as Dr Xu revealed, this team was sent with a further task to set up a Chinese clinic at St Luke’s hospital.

  Diagnosis of traditional Chinese medicine practitioners vary considerably from that of Western doctors.

  “From our first glance at the patient, we get a good indication of what the client might be suffering from,” explained Dr Xu. “Immediate tell tale signs are evident in the way one walks, in one’s facial expression and posture, in the colour of the skin, and whether one is thin or fat. Furthermore, a person’s vitality shows through the brightness of the eyes, the colour of the lips, and the state of the hair.”

  acuIt was interesting to discover that much information is also obtained by looking closely at a person’s tongue since its colour, shape and coating reflects the condition of the internal organs.

  “Our investigation includes also auscultation which is done by listening to the patients’ voice, sounds of breathing, and coughing. In the old days, the diagnosis concerned also olfaction; that is smelling the odour of the patient. However today this is somewhat difficult since people use many perfumes and this hides the personal odour of individuals.”

  Even pulse-taking is different since the Chinese physician uses three fingers: the index finger to check the heart and lungs, the middle finger to listen to the liver, and the ring finger to test the kidney.

  “During this time, the doctor also discusses with the patient about his lifestyle, his diet, whether he practices some form of exercise and if he has any stressful atmosphere at home or at work. This practice takes place in order to see whether the patient is suffering from any sort of imbalance which is resulting in pain. For the treatment to be effective, it is very important that a good relationship is created between the patient and the doctor.”

  gardenAlong these twenty-one years, the treatments at this clinic were mainly focused on acupuncture and massage. Yet this year, Dr Xu is keen to introduce a further specialized treatment which involves the use of traditional Chinese herbs.

  “Chinese herbs are used widely in China. There is a vast selection of these herbs, and all have their own particular characteristics and qualities. Their utilization could offer various benefits to the Maltese people. However, till now, we are prohibited from importing these herbs to Malta to treat the locals with them.”

  Probably, this restriction is due to the fact that these herbs are alien to our Western doctors. Nonetheless, possibly the time has come to make a change.

  Current medical team during this year's Notte Bianca (Photo - Xiaojin Su)“Last year, I had the opportunity to meet Dr Konrad Mizzi, Minister for Energy and Health, whilst he was visiting some medicine colleges and hospitals in China. At the time, I was glad to see that he seemed very interested in these traditional Chinese herbs, particularly those relating to treat infertility.”

  “Should treatment with these herbs be allowed in Malta, a Chinese doctor specialised in this sector would be able to attend regularly in our centre in order to diagnose patients and provide treatment. I am aware that presently some people in Malta are using IVF treatment to tackle this issue. Yet in those cases where a couple does not have any problems with the organs themselves, traditional Chinese herbs might offer a less expensive and more reliable natural solution. I must say that in China we have a 70 to 80 per cent success rate for cases of infertility in such situations.”

  Dr Xu pointed out that other countries, such as America, have now introduced these methods and they are having very satisfactory results. That is why he is looking very much forward to meet Dr Mizzi in order to discuss further this opportunity.

  “If this treatment is made available in Malta, I am sure that many people will benefit from it. Maybe at first, people might be wary or doubtful whether a herb will really be effective. Nonetheless, once people will start obtaining positive results, others will surely follow, and we would be doing a great service to this country.”

   (This article was published in ‘Fitness, Nutrition and Well-Being’ Supplement issued with The Times of Malta dated 27th January 2016)

  2016.01.27 / 1 response / Category: Times of Malta

 • A Christmas Nursery

  Even as a young child, Paul Pace was very fond of baby Jesus statues. Probably because they reminded him of a number of significant familial moments. His grandma gave him a small wax statue of baby Jesus in order to ease down his sorrow after his father George had to leave for a long time to work with the Navy. On another occasion, his father surprised him when he bought him an expensive statue of baby Jesus that he had longed for, after he succeeded to win a lottery. Now, at 69, Paul owns a collection of more than 2000 of such statues which he has lovingly gathered in a museum that he called ‘Il-Mużew tal-Bambini’.

  DSCN1966His wife Mary shares his passion and she is always present to give him a hand in this museum which they have purchased together.

  “It is such a pleasure to see people getting emotional when they visit our museum. Some become very nostalgic as they remember their childhood. Others notice some statue which was similar to the one that their parents had, and they start recalling their memories. A number of visitors get inspired to buy a baby Jesus statue of their own, while some others decide to go home and search for their neglected antique statue which their grandma had left them,” Paul said.

  Since its inauguration in 2010, il-Mużew tal-Bambini has become quite renowned both with the local and the foreign public. Although it is available for viewing by appointment throughout the year, most of the visitors attend to this museum during the Christmas season.

  “There is always something new to see because we are continually adding to our collection. Even though by now, we have a problem with space, when we find a particular baby Jesus statue which we love, we just can’t help not to own it,” admitted Mary.

  Certainly, the museum is a wonder to behold. The provenance of the statues is worldwide, thereby providing a rich overview of the different cultures. Skin colour, facial characteristics, and posture of these statues vary accordingly.

  DSCN1949A delicate looking baby Jesus which was made in Malta, rests in a musical box and moves his eyes and hands.  A dark skinned baby Jesus made from wood in Tanzania looks exotic amongst the others.  A curly black-haired toddler Jesus, wearing the traditional costume of Perù, sits on a chair and weeps after stepping on a thorn, according to a local legend. A wooden statue from Betlehem shows Jesus as a boy dressed as a king and sitting on an elegant throne. A teenage Jesus from Atocia is also resting on a chair, but this time, he wears the clothes of a pilgrim and carries a rod. An intricately adorned statue of Jesus from Trapani is embellished with pomegranate for good luck.

  “Our interest in this aspect has led us to travel to countries which are related to the life of Jesus, and from which we knew that we could find such statues. Our visit to the Holy Land was an incredible experience which gave us the opportunity to walk in the same roads where Jesus lived. Moreover, it was an ideal country from where to acquire some beautiful statues for our collection,” remarked Paul.

  “When we visited Prague, we bought 42 different baby Jesus statues!” exclaimed Mary.

  DSCN1942They just had to, they explained, as they saw my startled reaction. This was because according to an old tradition, the statue of baby Jesus in Prague is dressed in different coloured clothes each day. Therefore, they were bound to purchase a number of statues which showed Jesus in several dresses. Nevertheless, not all the statues bought ended up in the museum, since some of these were presents for family members and friends.

  “Many of those who visit our museum are curious to know whether we can remember all our statues, which of course, we do. We can also recall all the places from where we have obtained these items. Each statue has an interesting story behind it and we love to share them with whoever’s interested to listen,” Paul said.

  I was all ears and I felt simply fascinated when their narrative started to pour in. One of these stories entailed how they managed to buy a statue of baby Jesus which belonged to St. Ġorġ Preca. Another was related to an excellent bargain which Mary made unknowingly, when she bought a statue for her husband for a low price, and then found out that it dated to the 18th century. I loved also the account relating to a particular container made of mica which was produced in Malta by a German prisoner of war during World War II, and was utilized to hold a statue of baby Jesus.

  DSCN19321“We have many antique statues but the oldest one that we know the date of goes back to 1730. The smallest statue is about 15mm long, whereas the largest one has a length of 80cms. The materials of these statues varies widely and include: stone, alabaster, marble, woods of different kinds, wax, ceramic, concrete, lava, straw, plastic, wool, and even bull’s horn,” Mary explained.

  Yet the strangest was yet to come…

  “One day, we had a statue which lost its synthetic hair and we decided to try to replace it with some hair of one of our daughters. The experiment succeeded and soon, we provided the hair to a number of other statues by trimming some hair from our other daughter and eventually also from that of our nephews,” smiled Paul as he pointed them out proudly.

  Each time that I observed the statues, I noticed a different one which I had not seen before. The collection looked literally endless, and yet each statue was unique. Whilst some of the statues showed simple features, mostly due to the artistic fashion of the time, others were quite elaborate and pretty. Yet there were also a number of outstanding characters which stood out from the rest.

  DSCN1937“The main aim of this museum is to share the sweetness of Christmas and the joy which is inherent in each statue of baby Jesus,” revealed the couple.

  However, this place offers much more than that since it nurtures love for one’s family, whilst it cherishes an appreciation for diversity. Undoubtedly, this collection is also an invaluable source for those who are interested to study the changes which took place along the years in the production of such precious artworks.

  Il-Mużew tal-Bambini which is located at 17, Triq Santa Tereża, Birkirkara, will be open for the public from Sunday, 13th December 2015 to Wednesday, 6th January 2016.

  Opening times: Monday to Saturday from 4:30pm – 8:00pm, Sundays and Public Holidays from 9:00am – noon and from 4:30pm – 8:00pm. For more information, one can call 21492111.

  (This article was published in CHRISTMAS TIMES Suppliment issued with The Times of Malta dated 8th December 2015)

  2015.12.08 / no responses / Category: Times of Malta

 • Bats at the museum

  As the sun began to set, the sky darkened with the legion of bats which came out of the Rabat catacombs, noted G. Gulia in 1890 in his book Elenco dei Mammiferi Maltesi. Certainly, the tendency of these nightly creatures to live in such dreaded underground areas didn’t help them much in order not to be associated with evil and darkness. Likewise, their strange semblance, their mythical association with Dracula, and images of Satan bearing their wings, hindered even more their reputation. In Aztec and Mayan cultures, bats were deities connected to death. Yet nothing could be far from the truth since bats have a beneficial role in the earth’s ecosystem.

  Senior Curator John Joseph Borg besides a specimen of a fruit bat located at the Museum in Mdina (Photo - Fiona Vella)2The importance of these unique flying mammals was highlighted during a recent activity which was organized by MEPA’s Environment Division in collaboration with Heritage Malta, at the National Museum of Natural History in Mdina. This annual event, recognized as Malta Bat Night, included a discussion about bats and listening to their sounds through an electronic device.

  Malta Bat Night forms part of a partnership which we have with the European Union for the Research and Conservation of Bats,” explained John Joseph Borg, Senior Curator at the National Museum of Natural History.

  “Such events are aimed to inform the public about bats in the hope of removing the negative impression that people have about them. Along the years, bats have decreased considerably in Malta, both because their habitat has often been disturbed, and also due to direct acts of vandalism which were carried out upon them.”

  Maghrebian Bat2Indeed, Borg explained that colonies of bats have been repeatedly put on fire whilst they were resting in their caves. Others were smothered when vandals threw mud and other things at them, even though they were clearly being protected behind a gate, such as in the case of Ħasan Cave. Bats of a small colony which lived in a site that had access to a particular school, were burnt alive by school children after they captured them and drenched them in hot candle wax.

  Well, after hearing these stories, it becomes very clear who the evil ones are.

   “Unfortunately our culture has taught us to fear and hate these creatures. In actual fact, their presence could be very advantageous to humans,” revealed Borg.

  “Many of the bats eat insects and studies have shown that they tend to feed on species that are harmful to humans and to agriculture. Other small bats which have an elongated snout and a long tongue, act as pollinators when they enter into flower tubes to lick the pollen inside and then move onto different plants. Larger bats, which may look spooky and scary, nurture themselves on decaying fruit and therefore, they keep the fruit trees healthy.”

   What about the so called vampire bats. Were they real? And do we have them in Malta?

  Grey Long-eared Bat2 “In contrast to peoples’ impression that all bats can suck blood, most of them thrive on insects, fruit, fish and frogs. The only vampire bats which feed on blood are found in South America and they are pretty small. They are nothing similar to the fictional bats that we see in films. In fact, they do not suck blood but they lick it, thanks to their anticogulant saliva which prevents the blood from clotting. They do not normally attack human beings and neither animals. However, they will feed on any animal available if it is reachable to them, including humans.”

  Borg informed me that we have seven resident species of bats which are: Lesser Horse-shoe Bat (Rhinolophus hipposideros), Maghrebian Bat (Myotis punicus), Grey Long-eared Bat (Plecotus austriacus), Savi`s Pipistrelle (Hypsugo savii), Kuhl`s Pipistrelle (Pipistrellus kuhlii), Common Pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus), and Soprano Pipistrelle (Pipistrellus pygmaeus).

  Common Pipistrelle2“We have bats from all these resident species living in this museum,” smiled Borg who has an avid passion about bats. “In the underground tunnels there are the Lesser Horse-shoe and the Maghrebian Bats, whereas in the rooms of the underlying level, one finds the Grey Long-eared and the Lesser Horse-shoe Bats. Moreover, all the four Pipistrelle species have managed to make a home in some cracks of the facade and on the high beams.”

  From the remains of moth wings which Borg collects from the museum floor early in the morning for his studies, he is able to identify more information about his resident bats, such as what they prey on. Interestingly, each small Pipistrelle is able to eat around 20,000 moth each night, thereby being more effective than the insect sprays which we use. Nonetheless, most people have no idea about this and when they realize that they are co-habitating with bats, hell breaks lose.

  “We do receive calls from people who request us to remove bats from their properties. It is very rare that these creatures enter into homes. Usually they live in cracks in external windows or in narrow openings in facades. Some of the bats are minute in size and in fact, five of them can be placed in a matchstick box. Generally, once these people realize that these animals will be doing no harm to them or to their family, they will agree to allow them to stay. Yet there were cases when the individuals concerned were adamant that they wanted them removed.”

  Savi Pipistrelle2In such cases, Borg or other responsible officials will need to go and survey the bats before taking action. This involves counting them daily for a whole week in order to confirm the exact amount of bats that are roosting in this place. Once, this amount is identified, they will wait until all the bats are out at night and then they will block the nest in order not to let them in again. Eventually, when the bats will return home and realize what happenned, they will automatically move away to a second area which they tend to keep as a form of protection.

  “This procedure to count bats is very important because they do not always leave the nest in the same number. Usually, a scout bat will fly out first in order to check whether it is windy and whether there are enough insects available in the area. If he returns, the others will stay inside but if he does not, they will understand that the situation is favourable and they will fly out too.”

  I couldn’t help feeling impressed by these creatures. Yet more was still to come.

  Kuhl`s Pipistrelle2“The courting and copulation of bats takes place in autumn, between October and November. Then, as soon as the temperature drops and insects are more rare, they will fall in a state of torpidity which is a short period of sleep. During this time, the sperm with which the female has been fertilized will remain stored inside her, waiting for the right moment to come. Once the tempertaure gets warmer and insects become available, these bats will wake up and the real preganancy will start. In this way, both the mother and the offspring will have a better chance to survive.”

  Although there are some who associate bats with flying mice, Borg informed me that there is nothing common between the two. While mice come from the order Rodentia, bats form part of the order of Chiroptera (meaning hand-wing).

  Soprano Pipistrelle2“The oldest bat fossils date back to 55 million years ago where this mammal had already the shape which we know today. On the other hand, the oldest fossils which were found in Malta go back to the Ice Age at around 200,000 and 10,000 years ago. These were found during excavations at Għar Dalam and so we can say that these ancient bats remember the dwarf elephants and hippopotami roaming around. At this museum, we do hold a sample of these fossils. However, the majority of them were taken by the foreign researchers who were doing the excavations, and these passed on their discoveries to their relative museums.”

  In the Mdina museum, one can also find some current bat specimens. Borg insisted that it is not the policy of the museum to capture and kill creatures in order to preserve them. So, one won’t find a specimen for each species which live in Malta. Nevertheless, the museum will do his best to assist whoever will request information about bats.

  Lesser Horse-shoe Bat2Borg’s own interest in bats goes back to the 1980s. Originally fearful of them, he came face to face with these bats whilst he was doing bird studies and these nightly creatures were being captured accidentally in nets. At first nervous, he asked others to remove them for him, until one day, he decided to do the job himself.

  From then on, he was completely captivated by them and has been studying them ever since, eager to share his knowledge in the hope of fostering more interest from the public.

  It is safe to say that Malta Bat Night has certainly gone a long way towards achieving this.

  (This article was published in Escape Suppliment issued with the Sunday Times of Malta dated 29th November 2015)

  2015.11.29 / no responses / Category: The Sunday Times - Articles

 • AROUND THE WORLD IN 90 DAYS

  “They say that you always travel three times: the first time when you are planning your holiday,then when you actually travel, and finally when you watch the photos that you have taken whilst travelling,” Jennifer told me as she proudly showed me the pictures that she and her husband Alan took during their three month honeymoon trip around the globe.

  Since Alan Borg and Jennifer Cusba got to know each other, their life turned into an adventure. They met incidentally on a boat trip whilst they were visiting the enchanting lakeside town of Guatapé in Colombia.

  First photo together on boat trip at Guatapé“I was on holiday in Colombia with my friends, when we decided to go on this particular boat trip. At one point, I saw Jennifer walking by with her mother and I liked her immediately. So I followed her, waiting for an excuse to talk to her. The right moment came when I noticed that she needed someone to take their photo and I offered to help. Then, I made sure to take a photo with her too,” revealed Alan.

  For the following three months, they kept in contact through Facebook. During one of their communications, Jennifer who is Colombian, told Alan that she was planning to go to America to study English.

  “I lived in Bogotá, the capital city of Colombia, where I worked as an internal auditor of a governmental company. I had studied hard to obtain this job and in the first years, I was very satisfied that I had succeeded in this career. However, as time went by, I felt that life had become stale. I woke early each day to travel for two hours to reach work, meeting always the same people on the bus and at work, and likewise on my two hour ride back home. At 29 years, I felt as if I was stuck in a rut and I was afraid that if I continued to live this mundane life, I would lose all the essence of life. I definitely had to do something to make a change,” reminisced Jennifer.

  Once again, Alan did not fail to grab the opportunity, and as soon as he learnt that Jennifer wanted to study English, he informed her about the selection of English schools that there were in Malta. Attracted by Alan’s gentle and friendly attitude, and also by the fact that it was cheaper to study in Malta than in America, Jennifer chose the small archipelago of the Maltese Islands. Once in Malta, their friendship grew stronger, she gave up her job in Colombia, and a year later, they got married.

  Wedding photo 1“When we told our friends and relatives that we were going to get married, they all wanted to know when and where the wedding is going to take place and how many guests would be invited. However, we had no intention of spending thousands of euros for just a few hours of enjoyment. Our plans were much bigger!” claimed Alan.

  “On our wedding day we were joined by our family and closest friends. After the celebration, we shared a cake, drank some champagne, took photos, had a lot of fun, and that was that. The big moment came seven months later, when we prepared our backpacks and left for the adventure of a lifetime,” continued Jennifer.

  Alan decided to make the best of the various offers and discounts that his job with an airline company afforded him. The couple started out with an initial idea of a simple honeymoon to Santorini, fully aware that they’d need to get a connecting flight from another location. Soon, this stopover was joined by other countries until the list grew and grew. Eventually, they decided to go on a three month trip around the world, to the total tune of 15,000 euros.

  Backpacks ready to travel“We both love to travel. Yet I was the one who was more experienced in travelling to faraway countries without concerning myself too much on a fixed itinerary. In fact, at first, Jennifer was somehow incredulous whether this voyage would take place for real,” smiled Alan.

  “It’s true! I was worried whether we would have enough money to do it all and what would happen if we spent everything whilst still abroad? I was also afraid that someone could steal our cards or that unknowingly, we could end up in some dangerous country or get caught up in a terrorist attack.”

  In reality, during this amazing voyage, the couple did have their fare share of risk… In New York, they experienced a huge storm and they could not get out of their hotel room. In Colombia, whilst they were seeing a horseshow, an earthquake shook the building which they were in. In Australia, just a week after they left, the Central Coast was a complete disaster with houses being carried away  due to heavy floods and strong winds.

  “Before we left on our adventure, I left a simple message on Facebook saying that we were going on our honeymoon, never mentioning that we were going for a trip around the world, because I couldn’t believe it myself! Off we went to Amsterdam and then we started to move and move and move, until I realized that this dream was becoming true. It became very very real whilst we were on the long flight crossing from Australia to Japan, and I started to note the various countries showing on the screen in front of me. By then, we had been to many of them, changing even continents, and there it dawned on me that we were truly going around the world,” Jennifer exclaimed.

  Balloon flightAlthough they had planned an overall general itinerary of the places and sites which they wished to visit, they prebooked nothing except their first destination to Amsterdam. And yet, they managed to see and do many many things. Their travels took them to Amsterdam, New York, Las Vegas, Arizona, San Francisco, Mexico, Brazil, Colombia, Peru, Chile, Sydney, New South Wales, Melbourne, Queensland, Japan, and Istanbul.

  “Ultimately, this was not just a holiday but an experience. Certainly, quite a great way to start a new and exciting chapter as husband and wife,” beamed Alan as he winked at Jennifer.

  (This article was published in ‘Escape’ cultural suppliment issued with the Sunday Times of Malta dated 4 October 2015)

  2015.10.04 / no responses / Category: The Sunday Times - Articles