Posts Tagged ‘Fiona Vella’

 • Ġrajjiet mhux mitmuma – 35 sena mit-Traġedja tal-Patrol Boat C23

  Hekk kif jibda joqrob Settembru, moħħi mill-ewwel hemm imur. Sfortunatament, meta bniedem iħalli din id-dinja, speċjalment b’mod traġiku, mal-mewt tiegħu jittiefsu wkoll diversi ħajjiet oħra li b’xi mod jew ieħor kienu jafuh.

  Wara n-nuqqas tar-raġel ta’ kuġinti, għamilt snin kbar ma nistax inħares lejn il-qiegħ tal-baħar. Kien iwaħħaxxni l-ħsieb li xi darba jew oħra, hekk kif inkun qed ngħarrex bejn it-twapet folti tal-alka, jinferaq spazju ikrah u nsib wiċċ iħares maħsud lejja.

  Ormaj għaddew 35 sena minn din il-ġrajja li mmarkatli ħajti u għalkemm iż-żmien itaffi, mhux la kemm inessi għal kollox. Ċerti feriti ma jfiequ qatt, speċjalment meta ma jkunux jistgħu jagħlqu għal kollox.

  Is-7 ta’ Settembru 1984 kellha tkun ġurnata bħal oħrajn. Ħadd ma kien jobsor li kellha tittebba’ b’waħda mill-agħar traġedji li qatt seħħew fil-gżejjer Maltin.

  Sajjied li kien qiegħed jistad il-Marfa innota lis-suldati tad-Dejma flimkien mal-pulizija ħerġin fuq il-Patrol Boat C23. Sema’ wkoll l-isplużjoni u ra daħna kbira iżda ma allarmax ruħu. Ħaseb li s-suldati kienu splodew xi bombi ‘l barra fil-baħar. Hekk jew hekk bosta kienu jafu li xi mili ‘l barra minn dawk in-naħat, f’post apposta lil hinn fil-baħar, kien qed jintrema’ xi splussiv maħdum illegalment li kien jiġi maqbud mill-pulizija. Kienet biċċa xogħol normali, parti mid-dmirijiet tas-suldati.

  Iżda sfortunatament, għal xi raġuni, l-murtali illegali li kienu qed jinġarru dakinhar biex jintremew, splodew fuq il-lanċa, u swew il-ħajja ta’ sebgħa min-nies. Ħamsa minnhom instabu f’wiċċ l-ilma qrib il-patrol boat C23. Żewġ membri oħra ta’ l-ekwipaġġ ma nstabux. Membru ieħor irnexxielu jsalva iżda kellu jittieħed l-isptar isofri minn xokk qawwi.

  Ix-xena li sab il-bdot tal-ħelikopter li wasal fuq il-post tat-traġedja kienet tal-waħx. Iżda d-dehra tal-familjari mnikkta u mitlufa waqt il-funerali ma kienet xejn inqas kerha minnha.

  Tnejn mill-mejtin kienu membri tal-Pulizija: is-Surġent tal-Pulizija u espert ta’ l-isplussiv Salvu Muscat, 30 sena (B’Kara) u l-Kuntistabbli Joseph Hare, 24 sena (Sliema). Il-ħamsa l-oħra kienu suldati tad-Dejma: Bdr. Joseph Pace, 36 sena (Santa Venera), Gnr. William Simpson, 36 sena (Ħal-Lija), Pte. Anthony Vella, 20 sena (Għajnsielem, Gozo), Pte. Anthony Farrugia, 27 sena (Żejtun) u Bdr. Francis Borg, 36 sena (Ħamrun). L-aħħar tnejn imsemmija baqgħu ma nstabux. L-uniku wieħed li ħelisha minn ħalq il-mewt kien is-suldat tad-Dejma Pte. Emmanuel Montesin, 21 sena (Paola).

  Anthony FarrugiaId-destin ried li jien ngħix din it-traġedja mill-qrib. Wieħed mill-mitlufin, Anthony Farrugia, kien ir-raġel tal-kuġina tiegħi Mary. Kellhom żewġt itfal: Josef ta’ ħames snin u Roderick ta’ sentejn u nofs. Mary kienet tqila bit-tielet tarbija. Xi ftit xhur qabel kienet tilfet lil missierha iżda b’xi mod kien irnexxielha tkampa u tgħaddi min-niket. Flimkien magħha, aħna l-familjari tagħha, nblajna b’din l-aħbar il-ġdida.

  Kelli 13 il-sena dakinhar tat-traġedja u jien kont qiegħda għandhom, nistenna lil Twanny (hekk konna nsejjħulu) jiġi lura ħalli jeħodna l-baħar. Għaddejt il-ħin tal-ġurnata bħas-soltu, ngħin lil Mary fil-faċendi tad-dar u nilgħab mat-tfal. Il-folja bdiet tinqaleb wara l-5:00pm meta waslu xi zijiet għandna jistaqsu jekk Twanny kienx id-dar. Meta raw li ma kienx hekk, kien hemm ħafna ħars stramb bejniethom u tagħfis tax-xufftejn iżda ħadd ma felaħ ilissen kelma oħra.

  Laħqu saru s-7:00pm meta Mary saret taf bit-traġedja. Binha l-kbir kien qed jilgħab mar-radju u ħabta u sabta, bdew l-aħbarijiet. Kien dak il-ħin li rrealizzat għala zijietha kienu nġabru kollha hemm. Għall-ewwel baqgħet qisha miblugħa fin-nofs tal-bitħa, donnha msammra mal-art. Imbagħad, b’idejha jirtogħdu, ċemplet lil dawk li kienu nkarigati.

  L-aħbar li tawha aktar ħawditha. Ma kienetx taf kelliex tittama jew titbikkem għax żewġha kien għadu ma nstabx u allura seta’ kien għadu ħaj. Is-siegħat baqgħu għaddejjin sakemm dalam u z-zijiet irritornaw lejn djarhom. Il-ġenituri tiegħi ħallewni ma’ Mary biex inżomm għajnejja fuqha.

  B’xi mod irqadna lkoll imma kmieni fil-għodu qomt mill-ġdid u sibt lil Mary tolfoq u tqalleb l-album tat-tieġ. Kull siegħa għaddejnieha nisimgħu l-aħbarijiet b’tama kbira iżda kien kollu għalxejn. Minn ħin għall-ieħor bdejna nirċievu telefonati ta’ sogħba. Fosthom Mary saret taf li Twanny ma kienx imissu xogħol dakinhar imma kien ħadem minflok sieħbu sabiex dan ikun jista’ jgawdi l-festa.

  Jgħidu li t-tama hi l-aħħar li tmut u sakemm ġisem żewġha baqa’ ma stabx, Mary baqgħet tistenna…. L-għajnuna għat-tfittxija waslet minn kullimkien: għaddasa tal-Forzi Armati, suldati tad-Dejma u anki numru ta’ nies oħra bil-luzzijiet u d-dgħajjes privati tagħhom għamlu minn kollox biex għallinqas jinstabu l-iġsma taż-żewġ suldati nieqsa. Imma kien kollu għalxejn.

  Mill-ħsara estensiva li ġarrbet il-patrol boat C23 kien evidenti illi l-isplużjoni li seħħet kienet qawwija ħafna. Għaldaqstant wara siegħat twal ta’ tfittxija, ħarġet ordni mill-Kwartieri Ġenerali tal-Forzi Armati sabiex xi għaddasa jmorru jispezzjonaw aħjar il-patrol boat mġarrfa li kienet iddaħħlet f’Ħondoq ir-Rummien. Il-pruwa tal-patrol boat kienet miftuħa beraħ. Kien jeżisti s-suspett li s-suldati mitlufa setgħu nqabdu qalb it-tifrik u l-pjanċi mgħawwġa. Ix-xniegħat mill-ewwel xegħlu u wasal għala widnejna li kienu nstabu xi fdalijiet umani. Madanakollu l-għada fuq il-gazzetti ħarġet ċaħda uffiċċjali ta’ dawn l-ispekulazzjonijiet.

  Il-ġranet gerrbu sakemm ġurnata waħda t-tfittxija għaż-żewġ suldati nieqsa waqfet u l-ħajja kompliet bħallikieku qatt ma kien xejn.Iżda kif ser taqbad tispjega lill-qraba tal-vittmi sabiex jirrassenjaw ruħhom għall-mewt bħal din ħabta u sabta? U wisq wisq agħar – meta l-ġisem tal-mejjet ma nstabx? Bħal mitlufa, l-qalb tibqa’ tispera li xi darba, forsi minn x’imkien, il-bniedem tant maħbub jitfaċċa. U d-dubji u l-isperanza jibdew jieklulek ruħek ftit ftit. Sakemm forsi ż-żmien ikollu ħniena minnek u jgħallmek iġġeragħ u tinsa… jew aħjar taċċetta.

  Lil Mary talbuha tirrassenja ruħha għall-mewt ta’ żewġha, bħal kif kellha tagħmel ukoll għal dik tat-tarbija li kellha f’ġufha, li ma felħitx tikkumbatti ma’ aktar għawġ u ntemmet qabel biss qatt twieldet.

  Iżda r-rassenjazzjoni hija iebsa meta l-paġni kollha tal-ħajja ma jingħalqux kif miste

  2019.09.07 / no responses / Category: Times of Malta

 • AN UNEXPECTED VISIT

  Paintings of St Francis - rdFrancis Bernardone came upon the abandoned church of San Damiano in Assisi by accident. He was searching for a place to meditate to find a way forward for his life, when he entered the church and saw a crucifix. As he prayed earnestly in front of it, he heard a voice telling him, “Francis, go and repair my church which, as you see, is all in ruins!” This brief moment changed not only the man’s life but even his birthplace, the Catholic Church, and the lives of many others. An unexpected visit to Assisi proved that the timeless appeal of this instant still prevails.

  Dropping by at Assisi for a few hours while exploring the surrounding towns, I found myself getting absorbed in the spiritual atmosphere of this medieval location which has earned its place in the UNESCO list of World Heritage Sites for its influence on religious expression and Europe’s art history. Although it was anticipated that I would visit some churches, I was blown away by the monumental beauty of the basilicas, the medieval character of the town, the intriguing archaeological structures and the boundless feeling of serenity.

  The Papal Basilica of St Francis of Assisi dominates the town. It constitutes two churches which are known as the lower and the upper churches. Whereas the lower church is austere and sombre, symbolising the humanity and humility of the saint, the upper church is high vaulted, airy, and widely illuminated to resemble his sanctity and glory. The arcades that line the open square as you approach the basilica were originally used to shelter and feed medieval pilgrims. Nowadays, these offer refuge from the natural elements to the numerous visitors who come to Assisi.

  Basilica of St Francis - upper church - rdAccording to legend, the area on which this basilica was built was originally considered disgraceful since it was a place for public execution. Francis chose it as his burial place because he considered himself as the worst sinner. Today, this blessed location which holds within it the venerated remains of the saint is renowned as the ‘Hill of Paradise’.

  The interior of the basilica is an awesome masterpiece which bursts into your senses. Never have I seen such colourful splendour which reaches from top to bottom with frescoes done by leading artists of the 13th century, such as Cimabue, Giotto, Simone Martini, and Pietro Lorenzetti. In contrast, the cruciform crypt of St Francis located deep beneath the two-levelled basilica, is raw and simple. A large open pillar contains the roughly hewn stone sarcophagus which holds the blessed remains of the saint. In the four niches positioned at each angle facing the tomb lie the four disciples of St Francis: fra Leone, fra Masseo, fra Rufino and fra Angelo.

  Life size crib figures - rdEven though Christmas celebrations were long over, the Christmas spirit was still very present in Assisi. An exhibition of traditional cribs animated the silent corridors of the friary which is built adjacent to the basilica. Likewise, a large crib with numerous life-size figures gave life to the wide-open area in front of the upper church.

  The main street named after St Francis leads from the basilica to the centre of the town. Like any pilgrimage site, Assisi has become highly commercialized, flooded with souvenir shops which sell all types and all sizes of mementos that depict the saint. Various hotels offer hospitality to the pilgrims and visitors who opt to relish this medieval town’s atmosphere for longer. The elegantly restored 13th century Santa Caterina Monastery, now known as Nun Assisi Relais & Spa Museum, has been turned into a minimalist-styled hotel, and is an unparalleled destination.

  The Roman Temple - rdThe main square, Piazza del Comune, was always an important point in the town. This is evident by the presence of a Roman temple which is the focal point of the square. Built in the 1st century BC, the imposing temple was originally attributed to the goddess Minerva due to the finding of a female statue. However, recent archaeological discoveries in the area pertaining to other gods have created doubts about which god was honoured by this stately structure. The façade of the temple, with its six huge Corinthian columns supporting the architrave and a small pediment, has now been preserved. The pagan building which is also a UNESCO World Heritage Site serves as a bizarre entrance to the church which it now houses, Santa Maria sopra Minerva.

  References to St Francis are present wherever you go in Assisi. Niches, wall paintings, and statues of his parents Pietro di Bernardone and Madonna Pica, continually remind you that this is the birthplace of the saint. Nevertheless, the curious visitor can still encounter offbeat locations such as art galleries, tartufo shops, and traditional cuisine.

  Basilica of St Clare - rdMy visit ended at the Basilica of St Clare. Interestingly, the structure of its façade strongly imitates the upper church of the Basilica of St Francis, just how St Clare followed St Francis. Although far from the exuberant quality which one finds in the Basilica of St Francis, this church is still beautifully adorned. The ceiling of the chamber which houses the tomb of St Clare is pleasantly decorated with a blue sky filled with shining stars.

  The humbler nature of this basilica does not diminish its respect or importance. The Crucifix Chapel located inside protects within it the Byzantine cross which was originally at the ruined church of San Damiano. On the other hand, the Chapel of the Blessed Sacrament occupies the area of the ancient Church of St George, in which both St Francis and St Clare were buried until their basilicas were constructed.

  A splendid sunset welcomed me as I stepped out in the square of the Basilica of St Clare from where I could enjoy a fantastic view of the surrounding area. Rocca Maggiore castle hovered over the town and bid me to visit, while at a distance, the Renaissance Basilica of St Mary of the Angels which houses the Porziuncola, the most sacred place for the Franciscans, reminded me that there was so much more to discover.

  (This feature was published in the SENIOR TIMES issued with The Times of Malta dated 15th February 2019)

  2019.02.15 / no responses / Category: Times of Malta

 • THE SISTERS OF THE CRIB

  Madre Phyllis Agius“This place was much livelier when children were around, especially in Christmas,” reminisced 60-year-old Madre Phyllis Agius of Jesus of Nazareth Institute in Żejtun. Around forty years ago, when she became a nun, the institute catered for orphans, teenage girls with family problems, and Muslim refugees. Nowadays, the nuns have dwindled to only nine and the institute serves mainly as a night shelter for the elderly.

  “It was the need to take care of children which made me decide to become a nun. When I was a little girl, I noticed the institute’s orphans attending my same school in Żejtun and I hoped that one day, I would be able to give them all my love and support.”

  She was initially approached by a nun while she was participating in a raffle which was being held at the institute as part of the Christmas activities.

  “I visited the mechanical crib at this institute each year and like many others, I tried my luck at the raffle. On one of these days, I won the raffle but I had no idea which gift to choose. It was at that point that a nun gave me a pamphlet which read – Why not you? From then on, I began to consider becoming a nun.”

  The large mechanical crib which was opened for the public in 1947, was one of the main attractions which brought people to the institute.

  “People were simply amazed by this crib and its moving figurines. When it opened for the first time, crowds came from all over the island to see it. There were such long queues that people got restless waiting and the police had to be called in to calm the situation. By time, we became known as the sisters of the crib.”

  Il-presepju (1)“No entrance fee was charged to visit this crib but people gave us donations to support the needs of our institute. Both this crib and also the orphans drew the attention of several benefactors who helped us to live a simple but comfortable life.”

  Like Madre Phyllis, when I was young, I remember some of these young children who attended the primary school in Żejtun. They were always very smart and tidy.

  “Older nuns recall a time when there were around two hundred children at this institute. There were not as many children when I became a nun, and the last group who lived here around twelve years ago, consisted of just six children. Although the children lived a disciplined life, they were all very dear to us, and some of them are still in contact with us.”

  “Our children were always very busy during the Christmas season. Nuns trained them to participate in plays and also in the institute’s choir. A group of nuns who could play instruments organized a small orchestra which accompanied the choir. On Christmas eve, the Institute’s director would attend and he was always very pleased to see everyone having fun.”

  L-Isqof-Emmanuel-GaleaThe first director of this institute and orphanage was none other than Bishop Emmanuel Galea, the very person who came up with the idea to construct the large mechanical crib.

  “During the Christmas season, the children attended to many parties and they received several presents. Some of the children were also invited to spend the Christmas with families. It was such a happy time.”

  “One of the nuns, Sister Ursola, was an excellent pastry maker. The aroma of baking Christmas cakes and qagħaq tal-għasel was heavenly during those days. Much of these sweets were given to our benefactors as a sign of gratitude.”

  As no more children were left and fewer nuns joined the institute, life changed considerably. Now, most of the benfactors are gone and the elderly nuns have to rely on the help of friends and volunteers. Yet Christmas is still a cherished time.

  “Three weeks before Christmas, we start with the Advent season which prepares us for the celebration of the Nativity of Jesus. This consists of teachings and readings during the daily mass that takes place at the institute’s church at 7.00am. Nine days before Christmas, we celebrate the novena which consists of readings and singing at the end of the mass.”

   The expectation for Christmas triggers also a number of traditions within the institute.

   “Volunteers come to help us to decorate the institute’s halls and rooms with cribs, baby Jesus statues, Christmas fathers and Christmas trees. One of the volunteers also takes care of growing vetch for us which is eventually used to decorate the institute’s church together with ponsiettas.”

  Joseph-Pavia - rd“Joseph Pavia, the nephew of Pawlu Pavia who constructed the mechanical crib, calls to check whether everything is fine with the crib and the figurines. In the meantime, we prepare the items for our Christmas bazaar from which we sell books, toys and crafts prepared by the nuns.”

  The day before Christmas eve, Madre Phyllis prepares her renowned chocolate drink which has become a favourite with parishioners.

  “My recipe consists of chunks of exquisite chocolate, drinking chocolate, baking chocolate, vanilla drops, sugar, and peel of oranges, lemons and mandarines. I melt and blend eveything together in two large cooking pots and leave the mixture to cook slowly.”

  “This chocolate drink and a piece of Christmas cake are then offered to all those who attend to the Christmas eve mass which is celebrated at the institute’s church at 8.00pm. Children are also given a present by Father Christmas.”

  The nuns spend Christmas day together at the institute.

  “We wake up at 5.45am to say our prayers. Then we have breakfast and at 7.00am we attend to mass. Afterwards, we fill the nuns’ Christmas stockings with small presents which mainly consist of chocolates since they love them. Some of us receive family visits while others welcome the public at our crib. At noon we have lunch and we pray again.”

  Istitut Gesu Nazzarenu - rd“After enjoying some rest, some of us stand again by the crib to receive the public. More people tend to come at this time, bringing along their families with them. Many people seek this annual opportunity to talk to us. It is pleasant to see that people still trust us and believe that we are a faster way to God,” she said as she smiled.

  Indeed, this is the time when people approach them to share their personal problems, seek advice, and ask for prayers. A good number of those attending give them donations to help with the needs of the institute.

  “Christmas day ends with more prayers and dinner. Then we gather together to watch tv while enjoying some sweets and a sip of vermouth. After all Christmas is about being with family and this is our family now.”

  The Institute of Jesus of Nazareth is located at St Gregory Street in Żejtun.

  This year, the mechanical crib will be open between 16th December 2018 and 6th January 2019. Opening hours: 9.30am – noon and 4.00pm – 7.00pm all week.

  (This feature was published in the Christmas Times issued with The Times of Malta on 8th December 2018)

  2018.12.08 / no responses / Category: Times of Malta

 • AND THEY ALL CAME TO SEA

  The old church in the harbour of Marina Corta -rdAt the centre of the attractive small harbour of Marina Corta in Lipari, there is an unassuming quaint church dedicated to Our Lady of the Snow and to the Souls of Purgatory. One could easily fail to visit this place since fun and life beckons from the several restaurants, cafeterias and shops situated right across in the spacious square. Yet a most unique and pleasant surprise awaits those who decide to step inside.

  The church was built in 1545, just five years after the island of Lipari was sacked by the Turkish corsair Barbarossa who took away almost the entire population into slavery. Defiantly constructed on the jutting rocks, the church intended to serve as a point of reference for those who repopulated the island.

  An 1894 reproduction of the church - rdHowever, along the years, as other chapels and churches were built around Lipari, this church was abandoned and left to its own destiny. Critically close to the sea, the building suffered severe damage, and in recent years, it was on the brink of collapse.

  On a cold winter day in 2011, with the rough seas hitting mercilessly at this church, a group of locals decided to save this place. They were all saddened by the neglected state of this historical building and they were adamant to do something about it. After they came out with a plan, they discussed their ideas with their parish priest, Fr Giuseppe Mirabito, who agreed at once to collaborate with them.

  The Association SS. Cosma and Damiano Marinacorta was established to coordinate this project. The stability of the building was the first thing which had to be addressed quickly. As the members of the association talked about this project with other locals and friends, support came in the form of the required materials and voluntary help. In time, the external part of the church was restored. However, the internal area of the church remained in dire need of restoration.

  Presepe del Mare -rdAs the building started to regain its dignity, the association’s members needed to come up with new ideas to attract visitors to the church. Their main aim was to create more awareness about the historical and cultural value of this building so that more people would help out with this venture, particularly with the funds which were required to restore the church completely.

  Views on a bygone life - rdSince it was close to Christmas, they decided to build a crib inside the church. But this was no ordinary crib with religious iconography. Instead, it was laid out to represent the fishing village of Lipari as it was in the old days and it was named Presepe del Mare.

  Peppuccio Costanzo, one of the association’s members and a fisherman, assisted in the design of this crib which was made of papier-mache. The miniature village was a replica of the real buildings, architecture and life that existed in Lipari around fifty years ago. A number of known village characters were also included in this most unusual crib.

  Good old days in Lipari - rdThe crib’s landscape was built along a watercourse with real fish living inside. The crib is mostly populated by fishermen, some of whom are at work while others are idling around. The attention which was given to the details in this crib acts as a time capsule to help visitors visualize better how Lipari looked before it was regenerated to suit the needs of the increasing tourist demands. It also pictures several traditions of the time. Locals may even recognize some of the people represented in the figurines; a number of whom have by now passed away.

  Nativity scene in a fishing village - rdExisting landmarks such as the church of St Joseph and the statue of St Bartholomew serve as identifying marks in the changing village. Gone are most of the old houses which can be seen in the crib. Today, these have been replaced by higher modern buildings. Traditional life as shown in the crib has almost dissolved into nothingness. Tradesmen’s shops have been taken over by modern outlets selling souvenirs or boat rides. The fish seller who called out in the streets, nowadays displays his fish in a van. Women do not carry water jugs anymore; tap water is now readily available. Clothes are no longer washed in public places; washing machines take care of this matter. The young man who played the guitar beneath the balcony of the girl he loved will today send her an sms instead.

  Nativity scene - close up - rdThe crib’s culmination and originality is certainly in the warm and simple nativity scene where fishermen are greeting baby Jesus, not sheperds. Colourful fishing boats and straw fishermen’s baskets are present in the area, not hills and sheep. An angel sings besides a balcony of a house not on top of a cave.

  As people came to visit this crib, it became evident that this was more than a seasonal project. Soon it was decided that this crib should remain in this church as a cultural symbol of Lipari. The crib would be visitable all around the year and whoever paid the entrance fee of €1 would be assisting in the restoration of the church.

  Old tradition detailsBy now, Presepe del Mare has come to form part of the cultural identity of Lipari.  Besides presenting the craftsmanship of those who made it, the crib is also a relevant reminder of the importance of keeping traditions alive and of conserving the remaining architecture of the area.

  Info about Lipari: The island of Lipari is the largest of the Aeolian volcanic archipelago. Nowadays, its population is around 12,700, although it generally reaches 20,000 during the tourist season, from May to September. Due to its charming character, historical value and holiday atmosphere, Lipari is a top destination. Fast ferry connections from Sicily all stop at this island, as well as plenty of boats and hydrofoils, making it the ideal place to reach the other islands in the archipelago – Vulcano, Salina, Stromboli, Filicudi, Alicudi, Panarea and Basiluzzo.

  (This feature was published in The Christmas Supplement issued with The Sunday Times of Malta on 2nd December 2018)

  2018.12.02 / no responses / Category: The Sunday Times - Articles

 • Gone but not forgotten

  “St. George Preca used to say that the cemetery is the biggest book and I had the opportunity to confirm that,” revealed a Capuchin friar who served as a custodian of the Addolorata cemetery for some years. Living among the dead, day and night, helped him to learn much about humanity and its weaknesses.

  The origial residence and office of the cemetery's custodian - 1 (Photo - Fiona Vella)“The Capuchin friars were selected by the British authorities to administer this cemetery because they were loved by the locals. They had always been the ones who stood by the people during the worst moments and in situations which others avoided,” explained researcher Eman Bonnici.

  “The British authorities hoped to attract people to bury their dead at the Addolorata cemetery. One of the best architects, Emanuele Luigi Galizia, was chosen to design this magnificent cemetery which took seven years to construct at the expense of £33,000. However, a well thought strategy was also required since this necessitated a considerable culture change within Maltese society.”

  “Around 150 years ago, no one was buried in a cemetery except for those who died of contagious diseases or prisoners who were hanged. People buried their loved ones within the churches, chapels and crypts of their towns and villages to keep them close and within sacred grounds. Yet authorities considered this custom as a time bomb for some epidemic catastrophe. From time to time, outbursts of plague and cholera appeared on the islands, and it took days before the malady was identified. Case in points were the first plague victims of 1675 and 1813. Both were buried at Ta’ Ġieżu in Valletta, right at the capital city which was densely populated.”

  “Initially, the Addolorata cemetery was intended to serve as a burial site for Catholics who were from Cottonera, Floriana and Valletta. As an incentive to start a new chapter in burial custom, those who had a private grave in any of these areas, were offered the possibility to choose a space in this cemetery and their grave would be dug for free. They were also given the privilege to use the cemetery’s church for burial rites and prayers before their loved ones were laid to rest. A further benefit consisted of a daily mass which was celebrated in this church and dedicated to all those who were buried within the cemetery.”

  “Although a new law passed in 1863 prohibited further burials within churches, and the Addolorata cemetery was blessed and consecrated in 1869 to be ready for use, it was not that easy to convince the local population who had very strong beliefs related to death and burial customs. No one wanted to bury their dead in the new cemetery. Until one day, a poor woman from Naxxar who lived in Mosta, 64 year old Anna Magro, died at the general hospital, and since she had no relatives, she was the first one to be buried at this cemetery. Some time later, a number of people from Cospicua decided to accept the offer to have their own graves at the Addolorata, and from then, things moved on.”

  The custodian’s role of the Addolorata cemetery was quite challenging. He had the responsibility of all the administration of the cemetery which included the registration of burials, the issuing of burial permits, the applications for new graves, the research for the public about the deceased and their graves, the maintenance of the cemetery and its church, the management of the workers, the distribuition of salaries which was still given out in money, the celebration of daily mass, and the hearing of confessions and spiritual advice. 

  “Originally the friars who acted as custodians were expected to spend the night at the cemetery. I spent around five years living at the cemetery together with a brother who was responsible to cook for me and to take care of the cemetery’s church. Although the brother resided at the cemetery for the whole year, friars alternated every week,” explained the friar.

  “I was shocked when I was requested to become a cemetery custodian. I had studied philosophy and theology, and I had no idea whatsoever about the administration of a cemetery. However, my Provincial promised me that he would provide me with all the necessary assistance and so I accepted the role.”

  Monuments at the cemetery (Photo - Fiona Vella)“Ironically, this work was a blessing in disguise! I had never imagined that the very place connected to death would fill my life with such significant experiences. A cemetery gets you in contact with all the levels of society, from the poorest to the richest, from the average person to the most successful. You learn a lot about humanity’s weaknesses and strengths, about love and hate, about repentance and revenge, about the excruciating suffering of illnesses and death. Ultimately, when the time came, it was actually difficult to leave this role.”

  “Some of my experiences at the cemetery are simply unforgettable. Some of them fill me with distate, others chill me to the bone, while a number of them remind me of the unexplainable power of prayer, love, hope and belief. At times, the pain and suffering which I had to deal with became unbearable and I had to seek out the comfort of the convent. More than the freezing cold of the night which reigned within those historical rooms, it was the distressful questions which people confronted me with, day after day, which affected me most.”

  “Why is your God doing this to me?” asked a woman while carrying her sixth dead foetus for burial. “Her husband had brought the previous five and I had prayed with him and listened to his suffering. It was the first time that I was facing his wife and the news of yet another miscarriage was intensely sad and shocking. In moments like those, I asked God to guide me and he never failed to assist me. This is not the work of God but of nature, I told her. God would never do this to you! Give a name to each child and pray for each and to each one of them and you will find peace.”

  “Around five years passed from this incident. Then, one day, the brother informed me that a couple needed to speak to me. I went out to meet them and they reminded me of their story. ‘I did just like you advised’, the woman told me. ‘And now we have him,’ she said as she reached out to a pram with a beautiful little baby boy inside.”

  Stories poured out from the friar. He was still so emotional about them, as if they had just happenned the day before.

  “On a very cold and rainy day in February, a smart and well-dressed man came to knock at my door. He gave me a grave number and I informed him that it was located in the common graves’ area. The man asked me to accompany him with a car to see this grave and I drove him there.”

  “As soon as I pointed out the grave, the man jumped out of the car, fell to his knees on the ground and began to cry out for his mother’s forgiveness. ‘Forgive me mum! It was not my fault!’ he repeated over and over again while the heavy rain rammed on his back. I felt so distraught for him but eventually I managed to pull him back in the car and help him to calm down.”

  “He told me the story of how forty years before, his mother and his wife had a quarrel, and his wife threatened to leave him if he ever got in contact with his mother again. She even forbid him from going to his mother’s funeral, calling him twice at his office on that day to confirm that he had abided to her rules.  ‘We have four children and I did not want to mess up my family,’ he informed me, leaving me dumbfounded.”

  It was very compelling to witness such hate and thirst for revenge, even after death.

  “One day I was asked to give advice to a very affluent man who came to buy a plot to construct a chapel in the cemetery. He was insisting that only he and his wife, their children and their offsprings could be buried in this chapel, leaving out all his sons’ wives, explicitly named in a contract. I told him that this was very uncharitable on his part but he was resolute. I warned him that on knowing about this, his sons would curse him and his wife but he brushed this comment off, ensuring me that he was leaving them all well off.”

  “The old couple died and they were buried in the chapel. All went well until one of his sons was widowed. He came to us to make arrangements for his wife’s burial in the family chapel. As soon as he identified himself, I braced myself for trouble since it was clear that he knew nothing about his parents’ decision. He could not believe his ears when we informed him that he could not bury his wife in the chapel. He got so angry and swore so badly, cursing his parents over and over again, that we had to threaten him with the police. Matters worsened further when he realized that this condition affected also all his brothers. He called them all and they came to the cemetery in a frenzy, infuriated at this unexpected news.”

  “No matter how much they insisted with us to eliminate this condition, there was nothing we could do. The woman had to be buried in a new grave. All the other brothers bought a new grave too. Their parents’ richly adorned and expensive chapel now lies abandoned and in ruins.”

  Nowadays the cemetery is no longer administered by the Capuchin friars.

  (This article was published in the SENIOR TIMES – NOVEMBER issued with The Times of Malta on 15th November 2018)

  2018.11.15 / no responses / Category: Times of Malta

 • L-ESPERJENZA TAL-ANZJANI HIJA IMPREZZABBLI

  Max Farrugia flimkien mas-Sindku tal-Hamrun, Christian Sammut“Minħabba li ġejt nominat għall-Premju Anzjanità Attiva, flimkien ma’ għadd ta’ anzjani oħra, dan l-aħħar attendejt għall-preżentazzjoni tal-premijiet. Wieħed wara l-ieħor, ir-rebbieħa bdew jiġu msejjħa biex jitilgħu fuq il-palk ħalli jirċievu l-premju. Ismi kien l-aħħar wieħed li ġie mħabbar, bħala r-rebbieħ tas-sezzjoni akkademika. Meta ndunajt li rbaħt, lanqas naf x’ħassejt. Niftakar biss li qomt emozzjonat u ħarist lura nfittex lis-Sindku tal-Ħamrun, Christian Sammut, li kien innominani,” stqarr Max Farrugia, anzjan ta’ 72 sena.

  CertifikatDin is-sena, bħas-snin ta qabel, is-Segretarjat Parlamentari Għal Persuni b’Diżabilità u Anzjanità Attiva organizza dan l-avveniment taħt il-Patroċinju tal-Eċċellenza Tagħha, il-President ta’ Malta, Marie Louise Coleiro. Kif stqarr is-Segretarju Parlamentari, Anthony Agius Decelis, l-għan tal-Premju Anzjanità Attiva huwa li tiġi rikonoxxuta l-ħidma varja tal-anzjani fil-komunità. Anki għal dis-sena, kien hemm konkorrenza qawwija mingħand diversi persuni li ġew nominati minn għaqdiet u NGOs differenti biex juru l-abbiltajiet tagħhom. Bord indipendenti għażel u immerita lill-individwi partikolari li kienu ‘role models’ fis-soċjetà tagħna.

  “Meta s-Sindku tal-Ħamrun għarraffni li kien innominani għal dan il-premju, kont diġà kuntent ferm. Il-fatt li jinnominak Sindku juri li dan japprezza x-xogħol li tagħmel int fir-raħal,” lissen b’emozzjoni Farrugia.

  Max Farrugia beda jaħdem fil-volontarjat mill-età ta’ 16 il-sena, meta kien imsieħeb maż-Żgħażagħ Ħaddiema Nsara, u hemm kien jgħin fit-tagħlim u fl-organizzazzjoni tal-attivitajiet.

  “Wara li temmejt l-edukazzjoni tiegħi, applikajt bħala night reporter mat-Times of Malta u ntagħżilt. Kien xogħol interessanti ferm li kompla saħħaħli kitbieti. Hemmhekk kelli l-opportunità li naħdem mill-qrib ma’ Mabel Strickland. Mhux darba u tnejn li akkumpanjajtha l-Parlament sabiex nagħmlilha traduzzjoni. Spiċċajt naħdem ma’ dan il-ġurnal fl-1968, imma bqajt nirrispetta lil Stricklandsa mewtha għax dejjem ġid rajt minnha. Kienet waħda li tagħtik parir u li tinkoraġġik. Kienet tasal tirrabja miegħek jekk tiżbalja, però mbagħad ma kienetx tiddejjaq tfaħħrek jekk tagħmel xi ħaġa tajba.”

  Minn hemm, Farrugia kompla bl-istudji tiegħu fejn kiseb Diploma mal-British Institute u speċjalizza fil-ġurnaliżmu fit-turiżmu. Għalkemm il-ħsieb tiegħu kien li jidħol jaħdem fil-qasam tat-turiżmu, ma rnexxielux, u eventwalment applika biex jidħol maċ-Ċivil.

  “Dħalt mal-Malta Electricity Board li aktar tard saret magħrufa bħala l-Enemalta. Bdejt fl-istores bħala skrivan u minn hemm bdejt navvanza. Finalment, fl-1996 sibt ruħi responsabbli mit-twaqqif tal-arkivju u l-librerija tal-Enemalta. Kelli nibda kollox mill-bidu għax ma kien hemm xejn ħlief kamra kbira b’400 kaxxa ippakkjati bid-dokumenti. Tlabt xi mwejjed u persuni biex jagħtuni daqqa t’id u wara xogħol qatiegħ u bla waqfien, ġibna kollox kif kellu jkun. Biss biss, ikklassifikajna iktar minn 4000 ritratt li kienu juru l-kostruzzjoni tal-power stations f’Malta. Kien hemm ukoll għadd ta’ pjanti antiki u disinji relatati ma’ dan il-qasam li kienu interessanti ħafna.”

  Waqt li kien qiegħed jagħmel dax-xogħol, huwa ġie rakkommandat biex isaħħaħ l-istudji tiegħu, u din l-opportunità fetħitlu bibien oħra.

  Qoxra tal-ktieb - L-Internament-u-l-Eżilju-Matul-l-aħħar-Gwerra“Kelli 55 sena meta ggradwajt b’Diploma in Library and Information Studies. Bħala parti mill-kors kelli nipparteċipa f’ħidma ta’ 100 siegħa f’xi arkivju jew librerija, u jien għażilt l-Arkivju Nazzjonali. Hemmhekk laqgħani l-Arkivist Nazzjonali, Charles Farrugia, u dan stedinni biex nagħmel il-klassifikazzjoni u l-indiċjar ta’ għadd ta’ dokumenti tal-ħabs li kienu għadhom kif waslu fl-arkivji. Aċċettajt u bdejt inqassam kollox għalih.”

  “Ma domtx ma nnutajt anomalija u mort niddiskuti mal-arkivist dwarha. Filwaqt li l-parti l-kbira tal-volumi kienu mqassma rġiel u nisa għalihom u ma kienu akkumpanjati bl-ebda ritratti, żewġ volumi minnhom kienu juru rġiel u nisa mħalltin u kien hemm anki r-ritratti tagħhom! L-arkivist infurmani li dawk kienu l-individwi li kienu ġew internati f’Malta u aktar tard fl-Afrika, minħabba li ġew meqjusa b’fehma kontra l-Imperu Ingliż.”

  “Bdejt nifli dawn id-dokumenti b’interess u ħaġa ġġib lill-oħra. Bqajt skantat meta ġurnata minnhom jitfaċċa f’idejja r-ritratt taz-ziju t’omm marti, ħu San Ġorġ Preca. Imbagħad sibt ukoll ritratt ta’ qassis li kien jiġi minn missieri. Minn hemm, kibirli l-interess f’dan is-suġġett, sakemm finalment ħriġt il-ktieb L-internament u l-eżilju matul l-aħħar gwerra.”

  Bħala parti mir-riċerka għal dan il-ktieb, huwa saħansitra mar il-Palestina peress li hemm kienu jinsabu xi Maltin miżżewġin Taljani li kienu ġew internati f’dan il-post.

  “Inħobb nikteb ħafna dwar il-Perjodu Brittaniku peress li jagħmel parti mill-Istorja riċenti ta’ pajjiżna, u huwa żmien li jien għext u għadni niftakar sewwa. Barra minn hekk, għad hemm affarijiet ta’ dak il-perjodu li tista’ tara u tmiss b’idejk.”

  Qoxra tal-ktieb - Enrico DandriaInfatti, anki l-ktieb l-ieħor tiegħu Enrico Dandria – Qassis, Politiku u Patrijott jitratta dan il-perjodu.

  “Kelli diġà ‘l fuq minn 60 sena meta ġejt rakkommandat biex nistħarreġ il-ħajja ta’ dan il-Monsinjur li ħadd ma kien għad kiteb dwaru. Kien l-ewwel Ministru tal-Edukazzjoni f’Malta fl-1921. Għex żmien politiku mqalleb u kellu sehem importanti f’għadd ta’ avvenimenti sinifikanti, fosthom: it-twaqqif tal-Assemblea Nazzjonali, l-irvellijiet tas-Sette Giugno, it-twaqqif tal-partiti politiċi, l-ewwel elezzjonijiet parlamentari fl-1921, l-ewwel Self Government u t-tilwima politiko-reliġjuża bejn il-Partit ta’ Strickland u l-Knisja.”

  “Ħajjet Dandria ma kinetx nieqsa mill-kontroversji. Bejnu u bejn l-Ordni Franġiskan Konventwali kienet qamet kwistjoni dwar twaqqigħ ta’ parti mill-knisja ta’ San Franġisk fi Strada Reale fil-Belt Valletta. Dan il-każ spiċċa l-Qorti u wara kienu saru liġijiet ġodda dwar il-kultura u l-antikitajiet. Huwa miet f’qasir il-għomor fl-età ta’ 40 sena.”

  Biex saret ir-riċerka għal dan il-ktieb, Farrugia ngħata għajnuna sinifikanti mill-Arċisqof Pawlu Cremona li fetaħlu l-bieb tal-arkivji tal-Knisja f’Malta u saħansitra rranġalu permess biex juża l-arkivji tal-Vatikan f’Ruma. Huwa għamel ukoll stħarriġ fil-British Archives.

  “Meta niddeċiedi li nagħmel xi ħaġa, nidħol b’ruħi u ġismi għaliha. Nemmen li jekk trid tagħmel xi ħaġa, trid tagħmilha sew!”

  Meta rtira bil-pensjoni, Farrugia deherlu li kellu jsaħħaħ is-sehem tiegħu fil-volontarjat.

  “Fost xogħol ieħor, bdejt intella’ programm ta’ siegħa bl-isem 20:30 fuq l-istazzjon televiżiv lokali Xejk. Kien programm kollu kemm hu ddedikat lill-patrimonju kulturali u fih kont ninkludi bosta intervisti mas-Sindki tal-Kunsilli Lokali. Aktar tard, dan il-programm mexa għal fuq l-istazzjon F Living Channel.”

  Max Farrugia (Photo - Fiona Vella)Għalkemm Farrugia hu mill-Ħamrun, huwa dejjem kellu interess fl-irħula u l-ibliet kollha tal-gżejjer tagħna, partikolarment fir-reġjun tan-Nofsinhar ta’ Malta. Dan wasslu biex jagħti sehem f’diversi għaqdiet.

  “Meta kont qed nattendi għall-kors tad-Diploma in Library and Information Studies, flimkien mal-lekċerer tagħna Hella Jean Bartolo, waqqafna l-NGO Friends of the National Archives. Wara li Bartolo ħallietna, jien sirt il-President ta’ din l-Għaqda u għadni sa llum nagħti ħafna kontribut.”

  Huwa msieħeb f’għadd ta’ għaqdiet, inkluż il-Malta Railway Foundation. Kull sena, għadu jikteb diversi artikli għall-kotba tal-festi ta’ bosta rħula. Jgħin ukoll biex jitfasslu mixjiet kulturali ġewwa l-Ħamrun.

  “Nistqarr illi llum ġieli nkun okkupat iktar milli kont fiż-żmien meta kont impjegat! Fil-ħajja huwa importanti ferm li jkollok skop għax b’hekk il-ħajja tkompli. Nemmen li meta l-anzjani jirtiraw mix-xogħol, għandhom xorta waħda jibqgħu attivi f’xi ħaġa jew oħra. L-esperjenza tal-anzjani hija mitqla deheb u l-pajjiż għandu jkun għaqli biżżejjed biex jiggwadanja minnha. Min-naħa l-oħra, l-anzjani jirbħu għax jibqgħu jħossuhom involuti u utli fil-komunità. Huwa tajjeb li tibni fuq iż-żgħażagħ iżda l-esperjenza tal-anzjani hija imprezzabbli!”

  (Dan l-artiklu ġie ppubblikat fis-SENIOR TIMES – OCTOBER li ħareġ mat-Times of Malta tat-18.10.2018)

  2018.10.18 / no responses / Category: Times of Malta

 • Repairing the house before it rains

  Dr Xiaoming Yang and Ms Wei Han (Photo - Fiona Vella)“In China we have this concept to repair the house before it rains. We give great attention to our health and well-being because certainly prevention is always better than cure,” declares Dr Xiaoming Yang, a traditional Chinese medicine physician which is presently giving his services at the Mediterranean Regional Centre for Traditional Chinese Medicine in Kordin, Paola.

  This Centre was established in 1994 as part of a project of cooperation between Malta and China. From then on, every two years, a new Chinese medical team was sent to Malta to replace the previous group in order to continue their duty at this Centre and at clinics in Mater Dei hospital and the general hospital in Gozo. This time, due to new arrangements, this group of Chinese doctors will only stay in Malta for one year until a new group comes to take over.

  “Each time, the best Chinese doctors are chosen to come over to Malta since this country is regarded as a very important hub from which to introduce traditional Chinese medicine to other countries as well. Malta’s strategic location makes it ideal to act as a significant connection between Asia, Europe and Africa.”

  “Nowadays more and more people are pursuing a healthy lifestyle, and they search for ways in how to keep fit, how to prevent disease and how to prolong life. The key to all these questions is to return to nature because we are part of nature. Nature provides us with all the necessities which are indispensable for our survival. The concept of unity between man and nature is the most basic principle on which this traditional Chinese medicine was founded.”

  Dr Yang showing Tuina manipulation (1) (Photo - Fiona Vella)Through his experience at this Centre, Dr Yang noticed that in general Maltese patients, especially the senior population, complain from arthritis, insomnia, frozen shoulder and neck and lower back pain.

  “It is difficult to find a common factor to all these afflictions because many of the patients have different circumstances. However, I did notice some habits and way of life which may lead to these dicomforts, pains and illnesses.”

  “In contrast to China, few Maltese people tend to do regular check-ups. Many of them go to the doctor only when they feel pain or some other disturbance. In China, hospitals send out reminders to people to attend to regular tests and many of them comply. This helps the doctor to identify any health problems at an early stage.”

  “Another custom in Malta is to attend gyms, often irregularly, without proper supervision or any sensible preparation. Exercising too hard or too long, and training without suitable warming up will eventually lead to health problems. In China, people use traditional martial arts to train the mind, body and soul by doing slow but effective movements which give rise to no strain.”

  “Over-exertion is another issue. Although in China I heard that the Maltese enjoy a siesta in the afternoon, in reality I found out that most people have more than one job, starting very early in the morning and continuing late at night. Such long work hours will inevitably lead to over-exertion which will then generate fatigue, strained muscles or disease. Being always so busy makes it also difficult to attend to the required amount of treatments. In fact, while in China, my patients come to my clinic to get treatment around three to five times a week, in Malta, a patient will call to have therapy only once a week or once a month. In my country, people are given permission to leave work in order to have treatment because if a worker is in pain, he may make mistakes. Taking leave to attend therapy does not seem to be as easy in Malta.”

  Since regular therapy is essential to heal faster, Dr Yang dedicates himself to teach his Maltese patients how to do self-treatment exercises.

  Demonstration how to prevent stiff neck and frozen shoulders.“I have trained Maltese people to make tuina manipulation by themselves generally to treat headache, migraine, neck pain or spinal pain. Knowledge of tuina manipulation involves the pressing of particular acupoints to help release discomfort or pain. This helps to increase the curative effect of my therapy at the Centre.”

  “Tuina manipulation includes the use of hand and arm techniques to massage the muscles and tendons of the body, the stimulation of acupressure points to directly affect the flow of Qi energy through the system of channels and collaterals, and manipulation techniques to realign the musculo-skeletal and bone setting.”

  Other services offered at the Centre are acupuncture, cupping, ear acupressure, and moxibustion.

  “Traditional Chinese medicine is different from Western medicine since it looks at the body as a whole and does not focus just on the inflicted area. When a patient comes to me, I take time to question him about several factors in his life. I look at his appearance, his tongue, his walk. I ask about his appetite and whether he is suffering from insomnia. Then I continue to search for the root of the problem by touching various acupoints in order to identify where the real trouble is. Sometimes a patient might tell me that he is suffering from a headache but then I realize that the problem is in his neck or that it actually is psychological stress.”

  During a recent open day held at the Centre with the theme A Journey into Traditional Chinese Medicine, Dr Yang explained about the different treatments which are being offered at the Centre. He also announced that in March, he would be training Maltese people in traditional Chinese martial arts.

  “The intent of traditional Chinese martial arts is to relax and exercise the body in a gentle way by absorbing the energy from the surrounding nature and improving the Qi (energy in the body). For several centuries, these martial arts have helped people to obtain and enjoy a state of good health and well-being.”

  Ms Wei Han (Fiona Vella)Ms Wei Han, the Chinese interpreter at the Centre provided interesting information about the use of herbs to improve health and well-being.

  “Being with these doctors I learnt a lot about traditional Chinese medicine and herbs. In the past, when our ancestors were sick, they went back to nature to find answers in how to regain their health. Through experience and experiments they found the right herbs and they used them as natural medicine to treat illnesses and more important to prevent disease and to maintain health. They also found that certain foods can also be used to treat illness. Some herbs can be used both as food and for medicinal therapy. Ginger for example is often used as spice to give flavour to other foods and obviously it is food. But it can also be used as a herb with medicinal values – it helps us to warm our stomach, to improve digestion and to control nausea.”

  As a taster to the participants, the Centre’s chef prepared mutton soup with angelica and ginger, and Chinese berry tea with lily bulbs and red dates.

  “We are glad to invite at our Centre all those who are interested to know more about traditional Chinese medicine, traditional Chinese martial arts and traditional Chinese philosophy. Visitors can also enjoy our traditional Chinese garden which though small, it incorporates all the typical philosophical ideas and most important elements. Stones in the garden represent the body of the world, like hills and valleys. Water is the spirit of the world providing oxygen, like blood running through the veins. The pavilion is always located at the best point where one can watch the sunset and the sunrise, and meditate about life or simply relax and have a rest. Our patients find this garden optimal to calm down and to escape from the outside world where pain ceases to exist, at least for a short time,” concluded Ms Han.

  For more information, one can contact the Mediterranean Regional Centre for Traditional Chinese Medicine on 2169 1799.

  (This feature was published in The Times of Malta in 2018)

  2018.09.20 / no responses / Category: Times of Malta

 • Free weekly acupuncture treatments in Gozo

  Since 1994, several Chinese medical teams have been offering medical treatments to the Maltese public from the Mediterranean Regional Centre for Traditional Chinese Medicine in Kordin. This professional service extends also at Mater Dei Hospital and at Gozo General Hospital.

  DSCN5423I accompanied Dr Xiao Ming Yang and Ms Wei Han on their weekly visit to Gozo General Hospital.

  “Every Wednesday afternoon, I treat an average of 24 patients with acupuncture. Many of the patients book the treatment at the hospital, however I do not mind treating also those individuals who happen to come by,” explained Dr Yang.

  Dr Yang and Ms Han’s dedication to their work is impeccable. They take the responsibility to carry with them all the required material from Malta to Gozo. From time to time, they also provide the patients with bonus treatments to take home with them.

  “Acupuncture treatments are provided free of charge according to an agreement which was done between the Maltese and the Chinese governments. This is a way of showing the mutual respect which exists between the two countries.”

  Dr YangAround 30 patients were waiting for Dr Yang at Gozo General Hospital. The relationship between the Chinese doctor and his Gozitan patients was clearly amicable as he went round each patient and applied the required acupuncture treatment.

  The popularity of this treatment is definitely pushing for more adequate space in order to provide this service to all those who need it. For a more effective benefit of this Chinese traditional therapy, several patients have also expressed their wish to increase the frequency of the doctor’s visit to at least twice a week.

  After the acupuncture treatment, Ms Han, the Chinese interpreter at the Centre, prepared five different herbal teasfor those who attended. She also shared interesting information about the benefits of these teas.

  “Chinese herbal teas have been used for centuries to provide healthy refreshment. Drinking herbal teas is a natural and effective way to gain various health benefits. Each tea can have one ingredient or many with different benefits,” revealed Ms Han.

  DSCN5385“Jasmine tea is one of the most popular flower teas among foreigners because of its pleasant scent and taste. In ancient times in China, this tea was mainly reserved for royalty since it has so many health benefits. The high level of antioxidants in the tea help to boost the body metabolism making exercise more effective. This may result in weight loss and in improvement in the digestive process. Moreover, for those with cardiovascular problems, jasmine tea can be a huge help as it aids to lower cholesterol levels and high blood pressure, thereby reducing the risk of heart attacks and maintaining a healthy cardiovascular system. This tea is also ideal for people suffering from chronic discomfort, such as back pain, joint pain and arthritis, because it has anti-inflammatory properties which can help reduce swelling and inflammation of joints.”

  “Rose tea is used to relieve menstrual discomfort or heavy period. It can also regulate the sleep cycle and pattern. For those who suffer from insomnia or have disturbed sleep, drinking rose tea before going to bed might be a great option. Rose tea can also improve digestion, detoxify the body, and relieve respiratory infections.”

  DSCN5411“Buckwheat tea is a kind of grain tea and it can reduce blood glucose and cholesterol. It really has significant cardiovascular benefits and helps to lose weight.”

  “Rhodiola tea is made of dry flowers, leaves and roots of a wild plant called Rhodiola Rosea, which grows best in the high, cold mountains, such as Tibet, Siberia and Arctic areas.It has good effects on anti-aging and longevity.In ancient times, Chinese emperors used to send expeditions to remote areasin search of this golden root to make pills of immortality. This tea can also protect human cells especially skin cells from aging, so a lot of beauty products use it as one of their ingredients.”

  “Jujube is a kind of sour date. Thanks to its special healing properties relating to insomnia, it is regarded as the “Oriental sleeping fruit.”Jujube seed tea can calm the mind and smooth the nerves. Therefore, it is often used to treat insomnia, nightmares, night sweats, restless sleep and neurasthenia.”

  DSCN5419At the end of this meeting, participants were also provided with a packet of tiger balm, green oil and plasters. Tiger balm has been in use in China from the 1870s and it serves to relieve back pain, joint pain, stiffness, sprains, arthritis, headaches, sinus congestion, and discomfort from mosquito bites. Green oil has the same effect as tiger balm. Plasters are mainly used to relieve back pains, joint pains, arthritis, chronic sprain, and rheumatism.

  For more information, one can contact the Mediterranean Regional Centre for Traditional Chinese Medicine in Kordin on 2169 1799 or the Gozo General Hospital on 2210 6000.

  (This article was published in The Malta Independent on Sunday on 5 June 2018)

  2018.06.05 / no responses / Category: Malta Independent on Sunday - First magazine

 • FROM STORIES TO HISTORY

  For hundreds of years, the recording of the past focused on public records, statistical data and the lives of prominent people. Yet in recent decades, the spotlight turned onto the general public and its memories in order to provide a more accurate picture of the historic narrative.

  0007 (Eng.)“People who have lived through particular events can contribute different viewpoints and perspectives that fill in the gaps of documented history, at times correcting or even contradicting the written record. The project MEMORJA aims to give a voice to those who have been unheard,” explained James Baldacchino, the administrator of the MEMORJA Project.

  MEMORJA is an oral, sound and visual archive. Its main objective is to employ cutting edge research, methodologies, theoretical and archival approaches and techniques to collect, record, transcribe, preserve and make available and retrievable all the deposited material detailing the islands’ history.

  “Work on this project has begun in January 2017. This is a new platform which is giving an additional dimension to the National Archives since this time, it is not only collecting records but reaching out to create them.”

  At the early stages of the project, four themes were selected, namely the Second World War, British expatriates in Malta, public administration and the Lampedusa-Malta connection.

  0005 (Eng.)“The theme related to experiences during the Second World War aims to document and record a past which is slowly disappearing from public memory especially with the passing away of the older generation. Oral testimonies and photographs serve to recollect the terrible years of war and what the people have lived through in those times. Stories of the outbreak of hostilities and the first bombings on June 11, 1940, the mass evacuations and refugee experiences, fear and uncertainty, hunger and the Victory Kitchens, shelters and sanitation, soldiers and sirens, and tragedies of bombings are part of the significant remembrance which needs to be collected and preserved for future generations before it is lost for good.”

  The history of the relationship between the UK and Malta is another central theme which has not been documented through the eyes of the British and Maltese individuals.

  0006 (Eng.)“This section includes interviews with British and British-Maltese people who were either in the British forces during the 1960’s (or their spouses) and remained in Malta, or civilians who married a Maltese person and relocated to Malta. Such recordings open a window on everyday life in Malta during the 1950s – 1970s. Much of the narratives relate to military bases, post-war experiences, political issues, relationships and cultural differences. This theme was further expanded when the experience of service families’ children was included as well. These children had attended the Naval Childrens’ School and HM Dockyard Children’s School which had occupied sites at Ta’ Xbiex, Cottonera, Senglea and the Dockyard before moving to Tal-Ħandaq.”

  0003 (Eng.)Civil servants are often regarded as those who are implementing the Goverment’s policies. However, through their memories we can get a glimpse of what happenned ‘behind the scenes’ during the most important political, social and economic decisions undertaken by Maltese political leaders.

  “These include background revelations of what was taking place during the granting of Independence in 1964, the dismantling of the British military base in 1979 and how the Maltese prepared for such an event, membership in the EU and how it affected the civil service, the migration of the hospital from St Lukes to Mater Dei and many other memorable challenges.”

  Lampedusa and Malta are two islands with different political histories. Yet to some extent they share similar economic, trade and socio-cultural interest.

  0008 (Eng.)“We have an interest in Lampedusa since in the early 1800s, there were a number of Maltese settlers on this island. Until now, no one had attempted to record these people’s history in order to understand the link between the two islands. The MEMORJA Project is focusing on two time frames to investigate the islands’ shared history. The first one relates to the period from 1800 – 1843 when Lampedusa was colonised by Maltese settlers working in agriculture and animal husbandry. The second covers the period between the 1950s and the 1980s when Lampedusani fishermen visited Malta regularly for the maintenance of ships, the sale of blue fish and the provision of supplies.”

  As the team of the MEMORJA Project reached out to people, they were soon welcomed by the different communities who were eager to share their recollections.

  0002 (Eng.)“We found a huge amount of data which existed only in the minds of people and in their photos. Many individuals were enthusiastic to make their voice heard in order to help out with the shaping of the public’s narrative which up to now was not formally recorded for posterity. Even though we have four selected themes, it does not exclude us from recording other memories as well which we deem to be of importance to form part of the community memory.”

  The search for the stories which make the history is still going on. The final goal of the MEMORJA Project which will be officially launched later on this year will be to make this information accessible online for educational and research purposes.

  0001 (Eng.)“Oral history allows people to express the personal consequences of change, from the simplest things in life to the more complex. It enables people to share their experiences in their own words, with their own voices, through their own understanding of what happened and why. Eventually, such documentation will offer depth to the understanding of the past to present and future generations.”

  If you are interested to contribute to the MEMORJA Project, you are invited to contact James Baldacchino on james.baldacchino@gov.mt or call 21459863.

  The National Archives is located at ‘Santo Spirito’, Hospital Street, Rabat, Malta.

  (This article was published in SENIOR TIMES – MAY 2018 issued with The Times of Malta dated 24 May 2018)

   

  2018.05.24 / no responses / Category: Times of Malta

 • AN ISLAND FLOATING ON A STRANGE SEA

  Franca Fadda Silvetti with her book (Photo courtesy Gian Piero Silvetti)Franca Fadda Silvetti led a most unusual life. For 33 years, she lived with her family on the island of Asinara in Sardinia, Italy. At the time, the island served as a prison. Silvetti’s husband was the prison’s doctor while she was the only teacher for the island’s elementary school where all the young children attended. Trusted prisoners were allowed to roam freely around the island to work outside the prison; one of them was her housekeeper and he also took care of her children. After changing into a high security prison, the island was eventually abandoned and turned into a national park. An intriguing visit to this island led me to a book which Silvetti wrote about her memories on Asinara. Her book eventually led me to her.

  In her book La Mia Asinara, Silvetti describes in detail her arrival on the island.

  “I arrived in Asinara on 4th October 1952 with my two sons; Aldo who was 3 years old and Gian Piero who was 2. I was very young and very much in love with my husband Vindice. He had arrived some days before on the island to start his new job as a prison doctor. On his arrival, he fell in love with the island and he sent me a message which read ‘Come here, you will not regret it!’”

  Cala d'Oliva (Photo - Fiona Vella)From the first moments, even before she actually stepped on Asinara, Silvetti had to learn to deal with the circumstances of a peculiar life.

  “We went up with our luggage on the boat named Redenzione. Before we left for the island, I looked around at the other passengers. Some policemen were accompanying a group of men of different ages who wore similar clothes. The men were handcuffed and restricted by chains.”

  Soon, Silvetti started her new life in a two-floor comfortable house in Cava D’Oliva. All the houses were painted white and they were constructed along a semi-circular area which looked out at the bay. Although initially concerned that prisoners were regularly in contact with the island’s inhabitants, she managed to take this new reality in her stride once her husband assured her that they were safe.

  A prisoner playing with Silvetti's children (Photo courtesy Gian Piero Silvetti)“Luigi was a young handsome Sicilian who was sentenced to 9 years imprisonment after he was found to form part of a group who worked for a renowned thief. He was recommended to us by the prison authorities to help us with the house and with our sons. During our absence, while we were at work, he took care of all the chores and he was also responsible to look after our children and to play with them. Upon our return home, we would find everything in order and the table ready for dinner. There were times when he even prepared our food since he was an excellent cook.”

  She started to teach on the 15th October. It did not take her long to realize that teaching in Asinara was quite tiring and challenging but also very satisfying.

  Franca Fadda Silvetti in the classroom of Asinara (Photo courtesy Gian Piero Silvetti)“I had a small classroom which was frequented by 19 children of various ages. Since they had not attended to a kindergarden, most of the children were totally unprepared for schooling. They had no idea about rules and how to behave in groups. To make matters worse, my predecessors had all been males who had found it very difficult to adapt to the solitude of the island and they would often leave the school closed for a whole fortnight.”

  Some of the children lived in the far extremities of the island and they had to ride a carriage which was driven by a trusted prisoner.

  “In this particular atmosphere of the island, I was also expected to cope with a form of classism which did not accept that a child of a common policeman would do better in school than the child of a higher person in authority. Often I had to use sheer diplomacy and the use of white lies to help all the children feel good with themselves.”

  Prisoners formed part of the daily routine of Asinara’s inhabitants.

  Prisoners working in the fields of Asinara (Photo courtesy Gian Piero Silvetti)“The school’s caretaker was a prisoner. Each month, the students collected a small sum of money for him which was credited in his account. It was prohibited to give any money directly to a prisoner. Daily needs were catered for by another prisoner who went to each house to take a list of the products which were required such as pasta, sugar and bread. These products would then be brought to each house by an official. In the afternoon, every house would leave a milk container on the window sill. A prisoner would collect these containers so that these will be returned to each house full of milk. Other prisoners worked in the fields with the farmers or helped to make meat products with the butchers. The prisoners were always kept under surveillance. Officials would visit places and houses where these prisoners worked at various times of the day, even when the owners were not present, to confirm that everything was in order.”

  Although it did not rain much on Asinara, its products were bountiful. The inhabitants were almost totally dependent on the island’s products. Meat was provided by the animals which were bred for this reason. Fish were abundant in the transparent water of the surrounding sea. For several years, there was no electricity on the island and people had to use candles and lamps for the night.

  During an official visit in Asinara (Photo courtesy Gian Piero Silvetti)“Like everywhere else, there were good and bad moments but I can say that generally, we lived a pleasant life on Asinara. Matters changed in the 1970s when the prisons were restructured to become high-security penitentiaries to detain some of the most dangerous criminals, such as those that formed part of the Brigate Rosse, terrorists, and mafia members. This development led to the end of an era. My husband and I went on pension in 1985 and we had to leave Asinara.”

  My visit to Asinara was quite stirring and profoundly emotional. After reading Silvetti’s book, I felt an urge to seek her out and contact her. I was thrilled when she reached back to me and responded to my questions.

  Silvetti with her husband and family having fun on Asinara's beach (Photo courtesy Gian Piero Silvetti)A selection of old photos at Asinara (Photo courtesy Gian Piero Silvetti)“After living intensely for 33 years on the island, I felt as if Asinara was my own property. I wrote this book because I wanted to leave a valuable memory to my two sons and daughter Silvia and to their own children so that they would know how we lived on that island. It was a need of mine, especially after my dear husband passed away.”

  On asking how did it feel to live on a prison island, she responded, “I have never felt in danger. I felt much pity for the prisoners who were deprived of their freedom, were under constant guard, and far from their loved ones especially during feasts.”

  I was curious to know whether her children were influenced by such a life?

  “Each day we saw the prisoners going on their work like everyone else. It was a normal fact of life. We never saw them imprisoned but always living amongst us. They left no negative impressions on my children’s childhood.”

  Did she ever feel like a prisoner herself on such a lonely island?

  “No, I never felt like a prisoner. I had my own family and my own job. There were moments when we suffered some inconveniences because of bad weather which did not allow us to reach the mainland but I never felt imprisoned.”

  She was 92 years old when I contacted her. She had never returned to the island.

  Book cover - La Mia Asinara“I did not have the courage to return. Maybe, egoistically speaking, and due to the lovely memories I had on the island, it would have been better to leave Asinara inhabited by a strange population than to abandon it to its present state, to become a tourist attraction. For me Asinara is my whole life and now that I’m old, its memories help me to live a serene life.”

  Franca Fadda Silvetti passed away at the age of 94 but her memory is still much alive in her inspiring book.

  (This article was published in the SENIOR TIMES – APRIL 2018 issued with The Times of Malta newspaper)

  2018.04.19 / no responses / Category: Times of Malta